דרישות איכות סביבה- שפכים, מז"ח, ריח, רעש

שפכים

 • כל עסק הצורך מים חייב להיות מחובר לספק מים חוקי, תאגיד "התנור".
 • כל עסק בו זורמים מים ויש צורך בסילוק שפכים סניטריים (מי ביוב), חייב להיות מחובר למערכת הביוב העירונית.
 • כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים שאינם סניטריים, יעמוד בכל האמור בכללי תקנות רשות המים.
 • תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  ובפרט בכל האמור בתוספת הראשונה והשנייה לכללים אלו.

פסולת שמנים בבתי עסק:

 • כל עסק שיש בו שומנים כמו מסעדות, מפעלי ייצור מזון, מוסכים וכדומה, חייב להקים על קו הביוב של העסק מיתקן מפריד שומנים אותו יש לתחזק בקביעות על ידי חברה מתמחה.
 • עסק החייב בפינוי שומנים חייב ברישום מסודר על תדירות פינויים לאתר מאושר לטיפול בשומנים. (מצורף דף הסבר).
 • פינוי השומנים יעשה אל מתקן מורשה לטיפול בשומנים והקבלות על הפינוי ישמרו בעסק לפחות שלוש שנים.

עסקים הנדרשים במז"ח- מתקן למניעת זרימה חוזרת: 

 • כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -  1992 למעט עסק שקבל פטור מהתקנה כאמור על ידי משרד הבריאות, יתקין, באמצעות מתקין מוסמך-כהגדרתו בתקנות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מהרשות המקומית, כאמור בתקנות.
 • בעל העסק ישלח למחלקת רישוי עסקים וליחידה הסביבתית עותק מאישור ההתקנה של המז"ח על ידי מתקין מוסמך.
 • בעל העסק יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .
 • תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למחלקת רישוי עסקים וליחידה הסביבתית ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות. 
 • בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית על מנת לעמוד בחובת תקינות המז"ח בכל עת. 

עסק לרחיצת מכוניות

 • עסק של רחיצת מכוניות חייב לעמוד בתקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים) התשס"א 2001 המחייבים בין השאר שימוש במתקן למיחזור מי השטיפה ואישור שימוש במים זום מרשת המים לצרכי שטיפת הרכב.
 • תנאים לרחיצת מכוניות:
  • העסק חייב במתקן מחזור למים. השימוש במי שתייה לא ממוחזרים לרחיצה אסור.
  • מי השטיפה ינוקזו למיתקן מחזור ושאריות המים יתועלו למערכת הביוב של עסק.
  • העסק חייב בהתקנת מפריד שומן.
  • העסק חייב בהתקנת מז"ח.

ריח

 • עסק אשר נמצא כגורם ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, כתוצאה מפעילות עסקו, יידרש לבצע סקר פליטות וריחות. סקר זה יבוצע בהתאם לדרישות  במסמך "מדריך לטיפול במפגעי ריח המשרד להגנת הסביבה- יוני 2013" (בהתאם לעדכונו מעת לעת) ויועבר לידי היחידה הסביבתית.
 • בעל העסק ייתכן ויידרש,  בהתאם לקביעת היחידה הסביבתית, בנקיטת פעולות להפחתת רמות הריח לרמות הנדרשות בחוק,  על פי הצורך ועל סמך הנתונים בסקר שיתקבלו מבעל העסק.

רעש

 • עסק אשר נמצא כגורם לרעש חזק או בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, יידרש לבצע סקר אקוסטי על ידי יועץ מומחה בתחום. סקר זה יכלול סקירה של כל מקורות הרעש במבנה לרבות מקורות מתוכננים והשפעתם על רצפטורים קיימים ומתוכננים בסמיכות למבנה  על פי תוכנית שתאושר על ידי היחידה הסביבתית. 
 • בעל העסק ייתכן ויידרש, בהתאם לקביעת היחידה הסביבתית, בנקיטת פעולות להפחתת רמות הרעש לרמות הנדרשות בחוק,  על פי הצורך ועל סמך הנתונים שיתקבלו בסקר מבעל העסק.
 • ציוד פולט רעש כגון מפוחים ומזגנים יותקן בהתאם לתקנים ישראליים רלוונטיים שהעתק שלהם יישמר בעסק. הציוד האמור ויתוחזק באופן אשר ימנע מטרדי רעש כתוצאה מהפעלתם. אסמכתאות על עמידה בתקן ועל בצוע פעולות תחזוקה שוטפת על פי הוראות היצרן, בציוד פולט רעש, יישמרו בעסק למשך 3 שנים ויוצגו על פי דרישה.

חומרים מסוכנים

במידה ועסק מחזיק בחומרים מסוכנים, בכמות  מעל הקבוע בנספח ב' של חוזר מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה "מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים", ייתכן ובעל עסק יידרש לבצע סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם מסקנות הסקר לאחר שנבדק על ידי המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית.