תכנון העסק והכנת תכנית

תקנות רישוי עסקים, מחייבות כי לכל עסק הטעון רישיון תוגש תכנית לניהול עסק חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך. מחלקת רישוי עסקים תדרוש המצאת תכנית עסק כשאין בתיק הרישוי תכנית עסק עדכנית למבנה או לסוג העסק המבוקש. הדרישה לתכנית תימסר בעת הגשת הבקשה לרישיון עסק או על ידי מפקח רישוי העסקים שביקר בעסק ומצא שתכנית העסק הקיימת בתיק אינה נכונה או חסרה פרטים.

תכנית עסק תתבסס על תכנון העומד בחוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים.
רישיון העסק כפוף לתוכנית מאושרת ותכנית זאת חייבת להתאים למציאות. כל שינוי במציאות מחייב הגשת תכנית חדשה (תכנית שינויים).

דגשים להכנת תוכנית עסק- 

להלן דגשים מרכזיים לבעלי עסקים/עורכי תוכניות לגבי הדרישות להכנת תוכנית עסק:

מצגת הכנת תוכנית עסק לבקשה לרישיון

שלב א'- קבלת מידע מקדמי (רשות)- התאמה העסק לשימושים הקיימים ולהיתר הבניה

באפשרות המבקש לפנות למחלקה לקבלת הסבר על תהליך הרישוי, המסמכים הנדרשים, והאפשרות להגיש בקשה לקבלת מידע מקדמי. 

1. בפנייה לקבלת מידע, המבקש יקבל מרכז הרישוי את חומרי ההסברה הבאים:

 • חוברת מידע כללי למבקש רישיון עסק, או הפנייה לעמודי ההסבר באתר העירוני (ראה- חוברת הסברה רישוי עסקים).
 • הנחיות לגבי הכנת התוכניות וצירוף המסמכים הנדרשים שיש לצרף לבקשה בהתאם לפריטים שנקבעו, או משוער שייקבעו (ראה- טופס מסמכים נדרשים). 
 • הפניות לתקנות החוק ולמפרטי הרישוי של נותני האישור הרלוונטיים, בהתאם לפעילות המבוקשת. 

2. הרכז יתדרך את המבקש לגבי האפשרות לקבל מידע מקדמי מנותני האישור ודרך הגשת הבקשה, וימליץ לו על כך במידה ומדובר בעסקים חדשים ומורכבים מבחינת התנאים הנדרשים ממשרד הבריאות ואיכות הסביבה.

3. במידה ומדובר בעסקי תעשייה, מלאכה או מזון (שאינם 'לידיעה'), או כל עסק אחר המבקש לקבל את כל המידע והאפשרות לגבי הקמת עסק בנכס מסוים בטרם ביצוע התקשרות/השקעה כלכלית, ינחה רכז הרישוי את בעל העסק למלא להגיש טופס בקשה למידע מקדמי בצירוף תשלום אגרת מידע מקדמי (ראה טופס בקשה למידע מקדמי).

4. הרכז יעביר למבקש טופס לקבלת מידע מקדמי, יקלוט את הבקשה במקום ויגבה אגרת מידע מקדמי, או יתן למבקש טופס תשלום אגרה. 

5. עם השלמת המסמכים הנדרשים על ידי בעל העסק יעביר רכז הרישוי את הבקשה למידע מקדמי להנדסה, בדומה לבקשה לקבלת רישיון עסק. המענה של אגף הנדסה לבקשה ייבחן את התאמת הייעוד לשימושים המבוקשים, ואת התאמת הנכס להיתר הבנייה. אין צורך בחתימות מהנדס העיר ורכז הוועדה, שכן אין מדובר באישור לרישיון עסק.

6. הרכז יכין במענה לבקשה מסמך דרישות לפריט הרישוי הצפוי לעסק, בהתאם לפעילות המתוארת בבקשה, הכולל את המידע הבא:

 • המפרט האחיד (אם קיים).
 • אם אין מפרט אחיד, מסמכי התנאים של כלל נותני האישור הנדרשים לפריט (לדוגמא, אם העסק דורש את אישור הכבאות והמשרד להגנת הסביבה, יועברו מסמכי התנאים של גופים אלה לפריט רישוי המבוקש).
 • פרטי קשר של כלל גורמי הרישוי.
 • התייחסות לדרישות ספציפיות שהעסק נדרש להם וההשלכות שלהן מול מחלקות העירייה השונות ונותני אישור חיצוניים (לדוגמא- ארובה דורשת היתר בנייה, צובר גז דורש הגשת בקשה לעבודות מצומצמות).
 • התייחסות למפרטי הרישוי העירוניים והשלכתם על הדרישות של הרשות המקומית מהעסק הספציפי (לדוגמא- הצבת מתקני מיחזור, היתקשרות עם חברת מיחזור לפינוי הפסולת).

7. במידה והמידע המקדמי שהתקבל מצביע על קושי/חסם בקבלת רישיון עסק בנכס שאותר, יעביר רכז הרישוי את הבקשה לטיפול מנהל המחלקה אשר יציג בפני מבקש המידע את אפשרויות השונות בהן ניתן לפעול אל מול הרשות בהסדרה הנכס.

8. רכז הרישוי יעביר את המענה השלם, תוך תיכלול תגובות כלל הגורמים, למבקש תוך 30 יום מיום תשלום האגרה.

שלב ב'- אופן הגשת התוכנית והמידע הנדרש בה

1. אופן הגשת התוכנית- 

 • הגשת טופס בקשה בצירוף כלל המסמכים הנדרשים (ראה טופס בקשה לרישיון+ טופס מסמכים נדרשים לבקשה)
 • הגשת התוכנית ביחידה אחת (בצורת סרט) 3 עותקים מודפסים + קובץ דיגיטלי.
 • שים לב- מומלץ כי טרם הדפסת התוכנית יש להעביר את הטיוטה לבדיקה ואישור סופי של מחלקת רישוי עסקים, תוכנית אשר המידע בה לא יעמוד בתנאים המפורטים מטה לא תתקבל ולא תטופל.
 • טופס ריכוז נתונים תכנית לרישיון העסק- הכולל פירוט של פרטי העסק, בעלי העסק, פירוט שטחים וגדלים, חתימות מגיש הבקשה ועורך התוכנית (בעל מקצוע מוסמך- מהנדס/הנדסאי בנין/ אדריכל/ הנדסאי אדריכלות)- ראה טבלת ריכוז נתונים לתוכנית.

2. תרשים סביבה-

3. מפה מצבית בקנה מידה 1:250 המשקפת את השטח הבנוי והלא בנוי בו פועל העסק:

 • שטח הנכס בו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו. גבולות העסק יסומנו בקו עבה ושטח העסק יש לקווקו.
 • מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבה הוא מצוי, כלול ציון  שם ופעילות של עסקים צמודי הקיר לעסק.
 • קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה.
 • מתקנים לסילוק אשפה ציבוריים ופרטיים.
 • מיכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם.
 • מערכות לכיבוי אש.
 • חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאינם צמודים לו כגון מחסן ושירותים.
 • בעסקים הטעונים סידורים לאנשים בעלי מוגבלויות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998 יש להוסיף תרשים נגישות.
 • שים לב- על המפה המצבית לכלול את כלל השטחים בהם פועל העסק. במקרים מסויימים כמו עסקים בהם נדרש היתר לשימוש חורג/ התייחסות לבנייה ללא היתר, מהנדס העיר ידרוש מפה מצבית חתומה על ידי מודד מוסמך מהחצי שנה האחרונה להגשת הבקשה. עניין זה קריטי לבדיקת הבקשה וקבלת אישור אגף הנדסה.

4. מפת עסק- תכנית עסק בקנה מידה של 1:100- 

 • תכנון החלוקה הפנימית והגדרת שימוש החללים.
 • תכנון הריהוט לרבות מתקני תברואה כגון אסלות וכיורים, ארובות, מנדפים ועוד.
 • מידות חללי העסק השונים+ טבלה מסכמת הכוללת פירוט של שטחי עסק במ"ר לפי השימושים השונים.
 •  מידות פתחי העסק וחלונותיו, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה.
 • חיבור למערכת הביוב לרבות מערכות לטיהור שפכים או מפריד שומן (במידה ונדרש).
 • מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, ארובות, מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים (במידה ונדרש). 
 • מערכות וציוד כיבוי אש.
 • מתקני לאצירת אשפה בבית העסק.
 • התכנית העסק תכלול לפחות עם 2 חתכי אורך ורוחב בקנה מידה של 1:100 ומס' הקומות מעל ומתחת לעסק, יש להעביר חתך דרך השירותים. החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק. 

5. תוכנית סידור פנים העסק לעסקי מזון בלבד בקנ"מ של 1:50 – 

 • המטבח, אזור ההגשה, מחסן חדרי עבודה – כולל מידות
 • מיקום מפקדי השומן והתחברות אליו דרך קווי הניקוז, מתקן מערכת סינון או ארובה וסידורי אשפה.
 • פרשה טכנית מלאה ועדכנית- טופס הכולל פירוט חומרי הגלם להכנת המזון, פרטים טכניים, מקומות ישיבה ועוד.
  • ראה טופס פרשה טכנית - לבתי אוכל בלבד
  • ראה טופס פרשה טכנית לאטליזים וחנויות דגים - אפריל 2013
 • כל דרישה נוספת שתוצג ע"י משרד הבריאות

6. תכנית בטיחות 

 • בעסקים שחייבים בתכנית בטיחות, יש להוסיף לתכנית אלמנטים בטיחותיים כמו ברזי כיבוי אש, רוחב פתחים, פתחי חירום, תאורת חירום, גנרטור. 

טפסים וקבצים