לצורך עידוד העסקים, בד בבד לשמירה על חזות העיר, קידמה העירייה נוהל פרגודים (סגירות חורף), וזאת במסגרת ההנחיות המרחביות שגיבש אגף ההנדסה ואגף תעשייה עסקים ותיירות. 

מתוך הרצון לעודד עסקים בעיר, המליץ הצוות המקצועי לאשר הקמת פרגודים כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה במסלול פטור מהיתר.

במטרה לשמור על חזות הולמת ונאה של פני העיר, פועל הנוהל לסנכרון בין כל גורמי הפנים בעירייה, ומחייב אישור של רישוי עסקים, רישוי בנייה ומחלקת תכנון עיר, ולאחר מכן הודעה רשמית לפיקוח על הבנייה.

פרק זה סוקר את עיקרי הנוהל ואת ההנחיות לתהליך הגשת הבקשה לקבלת האישור להצבת פרגוד.

הנחיות לעיצוב ורישוי פרגוד לבתי אוכל (סגירת חורף)

 • פרגוד - מתקן לסגירה וקירוי של המקום שבו קיים היתר להצבת שולחנות וכיסאות ברישיון בתקופת החורף.
 • תקופת ההיתר - מ 1- אוקטובר ועד 30 באפריל לכל היותר. 
 • הצבת פרגוד חייבת בקבלת היתר חדש מדי שנה בשנה, טרם הצבתו! 
 • הצבת פרגוד בלי היתר גוררת פעולת אכיפה מיידית להסרתו. 
 • עיצוב הפרגוד חייב בתיאום מראש.
 • כל עיצוב חריג חייב לקבל את אישורו של מהנדס העיר.
 • דלת הכניסה לפרגוד חייבת בהתקנת דלת הזזה כדי למנוע הפרעה להולכי רגל על המדרכה. אם בכל זאת תותקן דלת על ציר שתיפתח לכיוון הרחוב מטעמי בטיחות, עליה להיפתח ל- 180º צמוד לקיר המבנה

הנחיות להצבת הפרגוד – תנאים

 • העסק פועל ברישיון או בהליך רישוי תקין לבית אוכל כהגדרתו בצו רישוי עסקים פריט 4.2א', 4.2ב'.
 • השטח שיאושר לא יעלה על מחצית המדרכה והרוחב למעבר עוברים ושבים לא יפחת מ-2 מטר.
 • רוחב המעבר להולכי רגל אינו כולל את רצועת התשתיות. ברחובות בהן המדרכה צרה שטח הישיבה יבדק ויאושר באופן פרטני בהתאם למגבלות במקום.
 • חל איסור להתקין מזגני אוויר בקירות הפרגודים.
 • אין להתקין שילוט על הפרגוד.
 • איסור על ציפוי המדרכה- חל איסור על ציפוי או על הגבהה או הנמכת המדרכה בבמות עץ , דק עץ , דשא מלאכותי או טבעי , משטחי בטון או מתכת, וריצוף השטח במרצפות השונות מן הריצוף העירוני . אין לעשות שום שינוי במדרכה העירונית.
 • חובה לשמור על גישה חופשית לעסקים הסמוכים לבית האוכל.
 • אישור על יציבות הפרגוד- יש להגיש טופס למינוי אחראי ביקורת מבעל מקצוע מוסמך על ביצוע העבודה ועל יציבות הפרגוד. אם לא יוגש טופס מינוי, לא יינתן היתר לפרגוד. ראה טופס מינוי אחראי ביקורת.
 • קבלת האישור תהיה באחריות בעל העסק. העתק האישור יישמר בעסק ויוצג במקום נראה לעין בבית העסק.
 • חיבורי חשמל או הצבת מתקני חימום/קירור/תאורה יעשו רק ע"י חשמלאי מוסמך והעתק אישורו ימצא בכל עת בעסק ויוצג לדרישת מפקח עיריית קריית שמונה.
 • החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג - 1983 אוסר על עישון במסעדה, מזנון, בית קפה, לרבות כל בית אוכל. האיסור חל גם על אזור הנמצא מחוץ לכתליי העסק ומשמש אותו, דהיינו שטח היתר שולחנות וכסאות )למעט שטח שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל ועומד בכלל תנאי החוק למניעת עישון(
 • יש לדאוג למקום נקי ושטוף
 • ההנחיות המפורטות במדריך זה יהוו תנאי להיתר, ככול שיינתן, כאשר אי עמידה בהן יגרור אכיפה וביטול ההיתר

מבנה הפרגוד והגגון

 • על מנת לסייע לבעלי העסקים תאפשר העירייה לבתי אוכל 2 סוגים של סגירות חורף: סגירת חורף "כבדה" וסגירת חורף "קלה".
 • השוני בין 2 החולפות הנ"ל היא בפרט הפרגוד והנחיות העיצוב ובמסלול הרישוי הנדרש לאישור ביצוע העבודות (הגשת תוכניות אל מול תצהיר).
 • 2 החלופות כפופות להליך רישוי תקין ומניעת מטרדים בכל עת בשטח הישיבה שמחוץ לבית העסק, בהתאם לתנאים המפורטים במפרט זה.
 • פרטי עיצוב מפורטים של כל דגם פרגוד יתוכננו באופן שיבטיח השתלבות בחזית הבניין והעסקים שבסביבתו ויותאמו לדרישות של אדריכל העיר

סגירת חורף "קלה"

 • סגירת חורף "קלה" תהא ביריעות שקופות בלבד (ראה מצגת הנחיות עיצוביות סגירת חורף "קלה").
 • היריעות יהיו נגללות והפינות יקשרו ברוכסן או ש"ע.
 • היריעות יחוברו אל סוכך מתקפל (מרקיזה), ישר בעל זרועות ישרות, כנדרש בהנחיות העירוניות לסוככים ולא יותרו פתרונות מאולתרים כגון "אוהלים", או "מטריות". לא תותר התקנה על גגון.
 • היריעות יוסרו בשעות בהן אין פעילות של בית העסק, ו/או בשעות בהן נדרש מעבר רכב תפעול.
 • האחריות הבלעדית לבטיחות תוטל על בעל העסק, בכלל זאת להצבת היריעות בהתאם לכל תקנות הבטיחות ודרישות החוק.
 • חיבורי חשמל או הצבת מתקני חימום / קירור/תאורה באחריות בעל העסק בלבד וכפוף לאישור חשמלאי מוסמך, אותו ניתן יהיה להציג לפי דרישת העירייה בכל עת.
 • על בעל העסק להחזיק באישור יועץ בטיחות לסגירת החורף, אותו ניתן יהיה להציג לפי דרישת העירייה בכל עת.
 • רישוי סגירת חורף "קלה" יהיה על יסוד תצהיר של בעל העסק ללא צורך להגשת תכנית חתומה. פרגודים קלים אשר לא יעמדו בהנחיות העיצוביות יגרור פעולות אכיפתיות מיידיות להסרתו (ראה טופס תצהיר- סגירת חורף קלה).

סגירת חורף "כבדה"

 • הפרגוד ייבנה ממתכת קלה (אלומיניום או פרופיל בלגי) ומחומרים קלים ועמידים, ויכוסה בזכוכית שקופה, שתכסה לפחות 90% משטח הפרגוד  (ראה מצגת הנחיות להגשת תוכנית לרישוי פרגוד "כבד").
 • גג הפרגוד יותקן מחומרים קלים
 • אם לא נקבע גובה אחיד באותו רחוב יותקן גג הפרגוד בגובה של 2.4 מ' מעל הקרקע ועוד 30 ס"מ לקרניז.
 • אם יש באותו מקום גגון קבוע, שנבנה בהיתר בנייה לפי חוק התכנון והבנייה, תשל"ה 1965- , אפשר לאשר שימוש בגגון זה בתור גג הפרגוד

הליך הגשת בקשה להיתר להצבת פרגוד

 • פרגוד קל- כאמור הליך רישוי פרגוד "קל" יעשה במסלול תצהיר וללא צורך בהגשת תוכניות פרט למסמך תצהיר אשר ישלח לדוא"ל של מחלקת רישוי עסקים. שימו לב כי פרגודים קלים אשר לא יעמדו בהנחיות העיצוביות יגררו פעולות אכיפתיות מיידות להסרתם.
 • פרגוד כבד - בקשה חדשה להצבת פרגוד כבד תשלח בדוא"ל לאגף באגף רישוי עסקים ותכלול:>ו
  • טופס בקשה- ראה טופס בקשה לרישוי פרגוד.
  • תכנית לפרגוד חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך (אדריכל/מהנדס הנדסאי בניין)- ראה מצגת הנחיות להגשת תוכנית לרישוי פרגוד "כבד".
  • תמונה של חזית העסק, ובה שטח הישיבה והעסקים הסמוכים
  • טופס מינוי של אחראי לבדיקת הבנייה של הפרגוד ויציבות והתאמה לתכנית מאושרת לאחר בניית הפרגוד, בצירוף רישיון ותעודת הסמכה של בעל המקצוע המוסמך- ראה טופס מינוי אחראי ביקורת.

תכנית לפרגוד תכלול (סגירת חורף "כבדה")

 • דף נתוני העסק
 • תרשים הסביבה בקנ"מ 1:1250
 • תרשים המגרש בקנ"מ 1:250 ובו מתאר העסק, מתאר מיקום ומידות הפרגוד וכן מכשולים קבועים ורהיטי הרחוב על מדרכה. 
 • התכנית תכלול את כל שטח המדרכה או המשטח שעליו מוקם הפרגוד תכנית העסק והפרגוד בקנ"מ 1:100 כולל פריסת השולחנות והכסאות וכל ריהוט אחר.
 • 2 חתכים צולבים בקנ"מ 1:100
 • כל חזיתות הפרגוד בקנ"מ 1:100
 • פרט חיבור אלמנטים של פרגודים לעסק/מבנה קיים.
 • מפרט חומרים, שמהם בנוי הפרגוד, חיפויים וציפוי קירות.

דיון בועדת פרגודים

תנאים הכרחיים לדיון בבקשה להיתר פרגוד בוועדת פרגודים:

 • הליך רישוי תקין של העסק.
 • תכנית לפרגוד מאושרת ע"י מחלקת הנדסה באגף רישוי עסקים
 • תמונות (רצוי עם פרגוד מהעונה הקודמת) של חזית העסק ובהן תאריך.
 • טופס מינוי אחראי לבדיקת ביצוע בניית הפרגוד ויציבותו בצירוף רישיון או תעודת הסמכה של בעל המקצוע בדבר יציבות והתאמה לתכנית מאושרת לאחר בניית הפרגוד.
 • בדיקת התאמת הפרגוד הבנוי בשטח לתכנית המאושרת - באחריות בעל המקצוע המגיש את התכנית 

חידוש היתר

 • אם אין שינוי בתכנית הפרגוד אין צורך להגיש תכניות שוב.
 • יש להגיש טופס מינוי עדכני של אחראי לבדיקת הבנייה של הפרגוד ויציבותו והתאמה לתכנית מאושרת לאחר בניית הפרגוד, בצירוף רישיון ותעודת הסמכה של בעל המקצוע המוסמך.

תנאים מיוחדים לחידוש היתר

 • אם מבקש ההיתר להצבת פרגוד לא עמד בתכנית שאושרה או בתנאי ההיתר בעונת החורף הקודמת, או שהקים פרגוד בלי היתר, או שלא פנה לפי ההוראות של הנחיה זו, רשאית רשות הרישוי לסרב לחידוש ההיתר.

טפסים וקבצים