מחובתו של בעל העסק לקיים את מלא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק הדרישות הפרטניות – להלן. יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. 

זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הדרישות הפרטניות מופיעות תחת כל שם פריט המופיע מטה. 

במידה ושם הפריט של העסק שלכם אינו מופיע ברשימה אין הוא נדרש לדרישות נוספות מעבר לדרישות המופעיות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 

מבנה מגורים-

מבנה המיועד למגורים בלבד

מבנה מגורים משולב-

מבנה מגורים עם חזית מסחרית בקומה ראשונה

אזורי תעשייה-

אזורי תעשייה צפוני ודרומי

 

בעל עסק / יזם, לתשומת ליבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תוכניות מתאר ארציות ו/או מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או תב"ע ו/או הוראות היתר הבניה והוראות הנחיות מרחביות ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.

פרטי רישוי הנדרשים בדרישות פרטניות-