בעלי תפקידים

טבלת אנשי קשר - המחלקה המשפטית
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עו''ד אריאל בר יוסף מנהל המח' המשפטית, יועץ משפטי ותובע עירוני 04-6908478 050-8675046 [email protected]
עו''ד דורית שטרית ע.יועמ"ש, יועצת משפטית ותובעת עירונית 04-6908478 050-8675211 [email protected]
ענבל ברק מזכירת המחלקה 04-6908478 [email protected]

מספר פקס: 04-6908523

קבלת קהל

בתיאום טלפוני מראש.
 

תפקידי הלשכה המשפטית

העירייה הינה גוף ציבורי יציר החוק וככזו מוגדרים תפקידיה, סמכויותיה ודרכי פעולתה בדין. העירייה מוסמכת לפעול רק במסגרת הסמכויות המוקנות לה בחוק, בהתאם לדרכי הפעולה שהתווה לה המחוקק ותוך שמירה על עקרונות של מינהל ציבורי תקין. תפקידה של המחלקה המשפטית להבטיח כי העירייה תפעל אך ורק במסגרת הסמכויות המוקנות לה בדין.

 

תחומי העיסוק העיקריים של הלשכה המשפטית

  1. הטמעת הוראות הדין בפעילותה של העירייה

המחלקה המשפטית מעניקה ייעוץ משפטי למועצת העירייה ולוועדותיה, לראש העיר ולסגניו, לחברי מועצת העירייה ולעובדי העירייה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה, לרבות תפקידיה כוועדה מקומית לתכנון ובניה, כרשות חינוך מקומית, וכו'. במסגרת פעילות זו מעניקה המחלקה המשפטית חוות דעת שמטרתן להבטיח פעילות תקינה וחוקית של העירייה בכל תחומי פעילותה, משתתפת בישיבות המועצה, משתתפת ככל הנדרש בישיבות של וועדות העירייה והפורומים השונים שלה, מעדכנת את חוקי העזר של העירייה, מנחה בדבר אופן יישום סמכויותיה של העירייה, כך שהדבר יעשה בהתאם להוראות החוק וכללי המנהל התקין כפי שעוצבו בחוק ועל ידי פסיקת בתי המשפט.

  1. עריכת מכרזים וחוזים

המחלקה המשפטית עורכת את מכרזי וחוזי העירייה, תוך התאמתם לדרישות הדין ולצרכי העירייה. העירייה לא תתקשר בהסכם בכתב, אלא לאחר שקיבלה חוות דעת בכתב של הלשכה המשפטית המאשרת את ההתקשרות.

  1. ייצוג בערכאות

המחלקה המשפטית מייצגת את העירייה ועובדיה בסכסוכים המשפטיים אליהם נקלעת העירייה בתביעות מול ספקים, קבלנים, נותני שירותים, תושבים, משרדי ממשלה, בעלי נכסים בעיר, חייבים, וכל אדם או גוף אחר, תביעות הנידונות בערכות השונות – בתי המשפט האזרחיים (שלום, מחוזי ועליו), בתי המשפט המנהליים, בג"צ, בתי הדין לעבודה, ועדות ערר, בתי הדין למשמעת, בוררויות, והליכי גישור.

  1. תביעה עירונית

הלשכה המשפטית מהווה את התביעה העירונית המגישה כתבי אישום ומופיעה בבתי המשפט בעבירות על חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוק שמירת הניקיון, החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, חוק לימוד חובה, חוקי העזר העירוניים וחוקים נוספים בעלי אופי מוניציפאלי אשר בתחום סמכותה והכל מכח הסמכות שהוענקה לעורכי הדין בלשכה המשפטית על ידי היועץ המשפטי לממשלה. התביעה העירונית מגישה כתבי אישום בהתבסס על דוחות המגיעים ממחלקות העירייה השונות לרבות השיטור העירוני ומחלקת החנייה. הסמכות לביטול דוחות חנייה נתונה אף היא ללשכה המשפטית, וזאת מכח אותה הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה.