דרישות המפרט הרשותי

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, מפרסמת  בזאת רשות הרישוי של עיריית קריית שמונה מסמך המאחד דרישות, מסמכים ותנאים, הנדרשים מטעמה, מכל  העסקים בעיר הנדרשים ברישיון עסק – להלן "המפרט הרשותי".

המפרט הרשותי מפורסם בהתאם לתיקון 34  לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ומתייחס לכל סוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

הנחיות כלליות לבעל עסק

על כל עסק חלות דרישות החוק/תקנות/צווים, הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  - עיריית קריית שמונה. 

המפרט האחיד של עיריית קריית שמונה מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים"  ו – "דרישות פרטניות מעסקים".

בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לקרוא בעיון  ולקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים המוזכרים לעיל:

 • שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין והמהווים את המפרט האחיד הארצי.
 • שלב 2: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עיריית קריית שמונה בפרק "דרישות כלליות מעסקים". יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים" (להכניס קישור לעמוד) הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלוונטיות לעסקו. 
  באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.
 • שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עיריית קריית שמונה  בפרק "דרישות פרטניות מעסקים" (להכניס קישור לעמוד). 
  באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה, במידה וקיימים.

2. הגדרות מפרט רשותי-עיריית קריית שמונה

2.1 כללי

עיריית קרית-שמונה פועלת בהתאם לחוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 והתקנות שפורסמו בעקבותיו (תקנות רישוי עסקים - הוראות כלליות, התשס"א- 2000) . נוהל זה כולל הנספחים והתנאים הנדרשים המצורפים אליו יפורסם באתר האינטרנט של העירייה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בנוהל זה, לבין חקיקה ראשית, תקנות וצווים מכח חוק או חוקי עזר עירוניים, החקיקה גוברת.

2.2 מטרות המפרט

 • יצירת שקיפות, נגישות והגינות בנוגע לדרישות המצופות מעסקים טעוני רישוי מצד רשות הרישוי בכל תהליך לקבלת הרישיון או לחידושו.
 • שמירה על ניקיון, חזות ואיכות העסקים בעיר והמתחמים בהם פועלים. 
 • להנחות את העוסקים ברישוי עסקים בתהליכי אכיפה ופיקוח.
 • לפעול עפ"י חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 והצווים הנלווים הקובעים כי: "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק רישוי עסקים."

2.3 הגדרות

 • "מנהל הרישוי" – מנהל מחלקת קידום ורישוי עסקים ברשות.
 •  "רכז רישוי" – עובד מחלקת קידום ורישוי עסקים ברשות.
 • "פקח רישוי עסקים"- עובד הרשות אשר הוסמך לבצע פעולות פיקוח.
 • "עסק טעון רישוי" – עסק שפעילותו מוגדרת כטעונת רישוי, לפי צו רישוי עסקים  (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013
 • "רישיון עסק" – רישיון המונפק על ידי הרשות המקומית בחתימתו של ראש הרשות המקומית, או מי שהוא הסמיכו לכך. הרישיון כולל את כל פריטי הרישוי המאושרים שנקבעו לעסק, בהתאם לפעילותו. המוסמך לקבוע את הפריטים שצריכים להיכלל ברישיון הינו מנהל הרישוי ברשות.
 • "רישיון תקופתי" – רישיון הניתן לתקופה של מספר שנים, לפי הקבוע בצו רישוי עסקים, ובהתאם לס' 20 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000. תקופת הרישיון נקבעת עבור כל פריט רישוי בנפרד, כאשר פריטים שונים הם בעלי תוקף שונה, בהתאם לצו.
 • "רישיון זמני" – רישיון הניתן ע"י רשות הרישוי, לתקופה קצרה מזו הקבועה בצו, אך לא פחות משנה.
 • "היתר זמני" – היתר פעילות שניתן לתקופה קצרה. מנהל הרישוי רשאי להאריך תקופה זו, או להוסיף עליה תקופות נוספות, ובלבד שמשך הזמן הכולל הוא עד שנה.
 • "בקשה לרישיון"- בקשה לקבלת רישיון עסק, המוגשת ע"ג טופס פתיחת בקשה (נספח 3 לנוהל רישוי עסקים העירוני), בצירוף כלל המסמכים הנדרשים לפי תקנות רישוי עסקים, כמפורט בנספח 2 לנוהל רישוי עסקים העירוני. 
 • "ועדת רישוי עסקים עירונית"-  ועדת רישוי נועדה לשמש כוועדה מייעצת, ככלי עזר לצורך גיבוש החלטות וקביעת מדיניות.  ועדה זו אינה סטטוטורית והרכבה וסמכויותיה לא נקבעו בחוק. 
 • "גורם מוסמך ארצי"- גורם כהגדרתו בס' 7(ה) לחוק רישוי עסקים, המוסמך לקבוע תנאים לרישיון ולדון בהשגות. גורם מוסמך ארצי ברשות הרישוי: "ראש הרשות או עובד בכיר אחר מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה.
 •  "רשות הרישוי" – הרשות המקומית שבתחומה פועל העסק. במקרה של עסק נייד- מקום פעילותו העיקרית או מיקום המטה.
 • "אירוע המוני חד פעמי"- כמשמעותו בצו רישוי עסקים: הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט, וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרי היא חינוכית.
 • "רוכלות"- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע. לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.
 • "נותן אישור"- שר מן המנויים בסעיף 1(ב) לחוק רישוי עסקים, שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו, או מי שהוא הסמיכו לפי סעיף 6(א) לחוק.

  ואלו הם נותני האישור, לפי חוק רישוי עסקים:
 1. משטרה
 2. כיבוי אש
 3. משרד הבריאות
 4. ווטרינר מחוזי
 5. משרד העבודה והרווחה
 6. המשרד להגנת הסביבה
 7. מהנדס העיר
 • "תנאי נותן האישור"- התנאים שקבע נותן האישור לפי סעיף 7 לחוק רישוי עסקים.
 • "בעל מקצוע/ בעל מקצוע מוסמך"- כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 (כולל תיקון התשע"ג-2012): מי שקבע או הסמיכו שר הפנים לכך.
 • "מורשה נגישות"- מורשה לנגישות השירות, כהגדרתו בסעיף 19מא1 לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח-1998. 
 • "מקום ציבורי" - מקום מהמקומות המפורטים בתוספת הראשונה לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, או חלק ממנו, העומד לשימוש כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו.
 • "המפרט הרשותי"- מסמך המאחד את כלל הדרישות, המסמכים והתנאים הנדרשים מטעם רשות הרישוי קריית שמונה מכל העסקים בעיר הנדרשים ברישיון עסק. 
 • "דרישות כלליות מעסקים"- דרישות רשות הרישוי קריית שמונה מכלל העסקים טעוני הרישוי בעיר, זאת מעבר לדרישות החוק, התקנות וצו רישוי עסקים.
 • "דרישות פרטניות מעסקים"- דרישות רשות הרישוי קריית שמונה מעסקים ספציפיים טעוני רישוי בעיר, זאת מעבר לדרישות החוק, התקנות וצו רישוי עסקים.

2.4 אחריות וסמכות

מחלקת קידום ורישוי עסקים- רשות רישוי

 • קביעת מדיניות אכיפה.
 • ביצוע ביקורות בעסקים.
 • ביצוע תהליכי אכיפה כנגד עסקים הפועלים ללא רישיון או תוך הפרת תנאי הרישיון.

אגף הנדסה

 • הוצאת סיור פיקוח לבדיקת המיקום המבוקש להפעלת העסק.
 • בדיקת התאמת השימוש לייעוד המותר, והתאמה להיתר בנייה. 
 • העברת חוו"ד למחלקת רישוי עסקים בהתאם לממצאים.
 • חתימה על טופס הבקשה לקבלת רישיון עסק.

מחלקת גבייה

 • העברת מידע לגבי פתיחת עסקים חדשים/ סגירת עסקים קיימים.
 • גביית הקנסות שהטיל בית המשפט על בעלי עסקים הפועלים בעקבות כתבי אישום בנושאי רישוי עסקים.
 • מסירת דיווח פעמיים בשנה לאגף תעשייה עסקים ותיירות על החוב לעירייה ועל פעולות האכיפה שננקטו.

יחידה סביבתית

 • פיקוח על עמידה בתנאי המשרד להגנת הסביבה.
 • קביעת תנאים לשמירה על איכות הסביבה במפרטי הרישוי העירוניים, אישור עמידה בתנאים לשם מתן רישיון ופיקוח שוטף על קיומם מול בעלי העסקים.
 • טיפול במשימות פיקוח רישוי עסקים שוטפות, בזמנים בהם לא קיים איוש או לא עובד בפועל פקח רישוי עסקים, או שנדרש סיוע למחלקת רישוי עסקים בביצוע מבצעי אכיפה יזומים.

לשכה משפטית 

 • ליווי והנחיית מחלקת רישוי עסקים בביצוע תהליכי אכיפה.
 • הגשת כתבי אישום כנגד עסקים הפועלים ללא רישיון עסק.
 • הוצאת צווים למניעה והפסקת עבודות כנגד עסקים בתהליך הקמה, במקרים בהם בעל העסק אינו משתף פעולה עם מחלקת הרישוי, או לחלופין כי כבר משלב ההקמה ניתן לצפות כי יהיו קשיים מהותיים בהנפקת הרישיון לעסק, לכשיוקם.

המוקד העירוני

 • קליטת תלונות התושבים, סיווג התלונה כשייכת לתחום רישוי עסקים והעברתה בצירוף פרטים מלאים באמצעות המייל למנהל, רכז ופקח הרישוי.
 • פתיחה וסגירת קריאות, עמידה בקשר מול פקח הרישוי ומעקב אחר לוחות הזמנים לביצוע.

וועדת רישוי עסקים רשותית 

 • דיון במדיניות קידום רישוי ומדיניות אכיפה
 • דיון בבקשות לרוכלות.
 • הוועדה תתכנס אחת לרבעון, והחלטותיה יפורסמו באתר האינטרנט העירוני.

גורם מוסמך ארצי (גורם בר השגה רשותי)

אחראי לדון בהשגות על החלטת רשות הרישוי המקומית, אשר יתקבלו במסגרת הליך אכיפה.

שיטור עירוני-

 • סיוע למחלקת רישוי עסקים בביצוע סיורי פיקוח ומעקב אחר עסקים שהוגדר לגביהם צורך אכיפתי מיוחד, או בהיעדר כח אדם מספיק בפיקוח רישוי עסקים.
 • מימוש פסקי-דין וצווים שניתנו לעניין רישוי עסקים.

אגף הגזברות 

 • שיוך הכנסות המגיעות מפעילות רישוי עסקים לתקציבי הכנסה של היחידות.