וועדות חובה:

וועדת הנהלה:

תפקיד הוועדה: א. לייעץ לרוה"ע בכל הנוגע לביצוע תפקידיו.
                        ב.  וועדה לכל עניין שאינו בתחום סמכותה של וועדה אחרת.

יו"ר הוועדה: עו"ד אביחי שטרן -  ראש העיר - יו"ר.

חברי הוועדה:  עו"ד אופיר יחזקאלי - מ"מ יו"ר הוועדה .
                      מר מישל בן שימול.
                     מר אלכס קראצ'ון.
                    גב' חן אדלר.
                    מר יהודה חיים.
                    אופיר יחזקאלי.
                    מר אריה אקרמן.
     

ועדת מכרזים:

תפקיד הוועדה: לבדוק הצעות מחירים במסגרת מכרז, ולהמליץ לרוה"ע על הצעות. 

יו"ר הוועדה:  מר  יהודה חיים  - יו"ר
חברי הוועדה :    גב' חן אדלר  - מ"מ יור הוועדה .      
                          מר אריה אקרמן.
                          ד"ר בוריס סידלקובסקי.
                          מר ניסים מלכה. 

 

ועדת כספים:

תפקיד הוועדה לייעץ למועצה בכל ענייני כספים של העירייה
יו"ר הוועדה:     מר מישל בן שימול -יו"ר 
חברי הוועדה:  מר יהודה חיים - מ"מ יו"ר הוועדה 
                       אופיר יחזקאלי
                       ד"ר בוריס סידליקובסקי
                       מר אלי זפרני ו/או מר ניסים מלכה

ערר ארנונה 2 ועדות:

יו"ר הוועדה חברי הוועדה 

 

ועדת משנה לתכנון ובנייה:

תפקיד הוודה לדון בבקשות המוגשות לפי חוק תכנון ובניה

יו"ר הוועדה     עו"ד אופיר יחזקאלי - יו"ר
חברי הוועדה:   מר יהודה חיים - מ"מ
                        בן שימול מישל
                        אופיר יחזקאלי
                        מר יורם מלול
                       מר ניסים מלכה
                      מר אלכס קראצ'ון

ועדת ביקורת:

 תפקיד הוועדה:  

א. לדון בדו"חות הביקורות של הגורמים הבאים - מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור,משרד הפנים, מבקר העירייה, וכל דו"ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין.
ב. לעקוב אחר תיקון הליקויים  שהעלתה הביקורת.
ג. הוועדה תגיש למועצהאת סיכומיה והצעותיה

יו"ר הוועדה:  מר ניסים מלכה  - חבר המועצה נציג האופוזיציה ,
חברי הוועדה: 

ועדת קליטה ועלייה:

תפקיד הוועדה:  לטפל בכל עניין הנוגע לקליטתם של עולים
יו"ר הוועדה:    מר אלכס קארצ'ון  - יו"ר
                       
ע"וד אופיר יחזקאלי - מ"מ יו"ר הוועדה
                                                        - נציג אופוזיציה 

 

ועדת ביטחון וחירום:

תפקיד הוועדה: לייעץ ולסייע למשטרה בעניין המשמר האזרחי

יו"ר הוועדה:  עו"ד אופיר יחזקאלי -  יו"ר
                   
  מר יורם ממן - מ"מ 1
                       גב' חן אדלר - מ"מ 2
                       ____________________

                    נציג  השר לביטחון פנים
                    נציג משרד הביטחון
                    נציג משרד החינוך   
                 

ועדת בטיחות בדרכים:

תפקיד הוועדה: א. ליזום ולכנן פעילות בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרכים 
                     ב. תגיש תוכניות לאישור המועצה.
                     ג.  תעקוב אחר  ביצוע התוכניות המאושרות
יו"ר הוועדה:    עו"ד אביחי שטרן - יו"ר
חברי הוועדה:  עו"ד אופיר יחזקאלי מ"מ יור 1 
                        מהנדס העיר
                        מנהלת מח' החינוך    
                       נציג משרד התחבורה
                       נציג בטיחות אזורית
                       נציג ביטחון פנים
                      מנהל בטיחות הדרכים בעירייה
                , מנהל אגף שפ"ע
                  נציג מוטב יחדיו
                  חבר מועצה נציג אופוזיציה  

 
ועדת חינוך ותרבות:

תפקיד הוועדה: א. ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעם לחינוך.
                      ב. לייעץ למועצה בתחומי החינוך.
                      ג. תגיש תוכניות לאישור המועצה.
                      ד. תעקוב אחר ביצוע התוכניות המאושרות 


יו"ר הוועדה :      עו"ד אביחי שטרן - ראש העיר  - יו"ר
 חברי הוועדה:    אופיר יחזקאלי - מ"מ 1
                          מר אלכס קראצ'ון מ"מ 2
                          גב' חן אדלר 
                          נציג אופוזיציה 
                          נציג אופוזיציה 
                          מנהל בי"ס/סגן - יבחר בידי אירגון מורים

                       

  

ועדת איכות הסביבה:

תפקיד הוועדה: א. ליזום לתכנן פעילות בתחומים הנוגעם לשמירה על איכות הסביבה.
                     ב. תגיש תוכניות לאישור המועצה.
                     ג.  תעקוב אחר ביצוע התוכניות המאושרות.

יו"ר הוועדה:   עו"ד אביחי שטרן -  ראש העיר - יו"ר 
 חברי הוועדה :  עו"ד אופיר יחזקאלי - מ"מ 1
                       מר אריה אקרמן 
                      מר שלומי שושן - 
                      נציג ציבור   

                    
ועדת קידום מעמד הילד:

תפקיד הוועדה:ליזום ולתכנן פעילות לקידום מעמד הילד ובני הנוער.

יו"ר הוועדה:   עו"ד אביחי שטרן - ראש העיר - יו"ר  
חברי הוועדה:  גב' חן אדלר - מ"מ 1
                       עו"ד אופיר יחזקאלי מ"מ קבוע  יו"ר 2
                      חבר אופוזיציה
                      מנהל אגף החינוך
                      מנהלת אגף הרווחה
                      מנהל בי"ס
                      נציג הסתדרות המורים
                      יו"ר מועצת תלמידים העירונית
                      יו"ר וועד ההורים העירוני
                       מפקד תחנת המשטרה
                       נציג תנועות הנוער
                       נציג ארגון התנדבותי 
        

                

 

וועדות רשות :

ועדת הנחות ואכיפה:

תפקיד הוועדה: א. לתת הנחה בתשלום ארנונה שוטפת, לפי חוק.
                     ב. לדון בבקשות למחיקת חובות   
יו"ר הוועדה:  מר יורם ממן - יו"ר
 חברי הוועדה: 
מר אלכס קראצ'ון מ"מ 1
                      מר מישל בן שימול - מ"מ קבוע 2
                      גזבר העירייה בני קונפורטי
                      יועץ משפטי לעירייה עו"ד אריאל בר יוסף 
                   

ועדת שמות והנצחה:

יו"ר הוועדה: מר מישל בן שימול - יו"ר
חברי הוועדה : מר אלכס קראצ'ון - מ"מ 
 
                     מר יורם ממן
                     נציג אופוזיציה
                     נציג ציבור
                    בן משפחה של תושב שהוא נרצח טרור 

                 
ועדת ספורט:

יו"ר הוועדה  
חברי הוועדה 
נציגי ציבור: