חקיקה ותקנות:

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000

 

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג-1983

תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), התשל"ב- 1972

הוראות למיתקני תברואה (הל"ת),  התשס"ז – 2007

 

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג-1962

 

תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג- 2003-

תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה-1975

 

-נוהל מתן רישיונות עסק במקרים של אי-עמידה בדיני התכנון והבנייה (יישום הנחיית היועץ המשפטי לממשלה)

-משרד הפנים – הרפורמה ברישוי עסקים – מפרטים אחידים מאושרים

-הרשות הארצית לכבאות והצלה – רישוי עסקים במסלול תצהיר – הסבר על מסלול תצהיר

-הרשות הארצית לכבאות והצלה – מפרטים למסלול תצהיר