1. אגף הנדסה-הכניסה מונגשת מקומת כניסה.
  2. מ"מ ראש העיר (יו"ר ראש הועדה המקומית),חשבות שכר, אגף הון האנושי,-כניסה מונגשת מקומת כניסה.
  3. סגן ראש העיר,- מחלקה משפטית, אגף תעשייה, כניסה מונגשת מהחניון.
  4. אגף הגזברות, - כניסה מונגשת מרחוב הרב עובדיה.
  5. אגף הרווחה,-כניסה מונגשת מרחוב טרומפלדור.
  6. אגף שפ"ע,-כניסה מונגשת מרח' הנשיא.
  7. ראש העיר, מנכ"ל, לתאום פגישה במקום מונגש עם לשכת ראש העיר, טלפון: 04-6908408
  8. מח' הגבייה - כניסה מונגשת מכיכר צה"ל