2.1. מטרות החוק-

חוק רישוי עסקיםחוקק בשנת תשכ"ח- 1968, מטרת החוק הינה להסדיר את פעילות העסקים טעוני הרישוי בעיר. לחוק מטרות חשובות שתהליך הרישוי מיועד להבטיח אותן והן:

מטרות החוק
איכות נאותה דל הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים המשרד להגנת הסביבה | מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות משטרת ישראל | בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו משרד הכלכלה והתעשייה | מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, או תרופות משרד החקלאות באמצעות הווטרינר האזורי | בריאות הציבור,לרבות תנאי תברואה נאותים משרד הבריאות | קיום תכליות דיני התכנון והבנייה מהנדס העיר | קיום הדינים הנוגעים לכבאות הרשות הארצית לכבאות והצלה

כל הגורמים המפורטים לעיל נקראים "נותני אישור" או "גורמי רישוי"- שכן אישורם נדרש להשלמת התהליך והוצאת רישיון העסק. שים לב- כי יתכנו דרישות לאישורים מגורמים נוספים בהתאם להחלטת רשות הרישוי וביצוע עדכונים בצו.

2.2 צו רישוי עסקים-

חוק רישוי עסקים הוא החוק הראשי המתווה את הכללים והעקרונות, ומכוחו יוצאת חקיקת משנה- צו ותקנות, המגדירים כללים ספציפיים. 

צו רישוי עסקים הינו רשימת העסקים החייבים ברישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים. הצו בנוי כטבלה המרכזת את כלל העסקים טעוני הרישוי בהתאם לסוג הפעילות העסק. כאמור, חובת הרישוי נקבעת לפי סוג הפעילות בעסק, ולכל סיווג של פעילות נקרא "פריט רישוי" הכולל תוקף שונה וכן מיהם נתוני האישור שנדרש לקבל את אישורם בהליך הוצאת הרישיון.

קבוצת העיסוקים הכתובים בצו רישוי עסקים

טבלת העסקים טעוני הרישוי בצו הרישוי מחולקת בהתאם לקבוצות העיסוקים הנ"ל, כאשר כל קבוצה מכילה מספר פרטי רישוי בהתאם לסוג הפעילות בעסק.

עסקים המתבצעים בהם מספר עיסוקים נדרשים ברישיון עבור כל פריטי הרישוי החלים עליהם. 

2.3 קבוצת העיסוקים הכתובים בצו רישוי עסקים

טבלת העסקים טעוני הרישוי בצו הרישוי מחולקת בהתאם לקבוצות העיסוקים הנ"ל, כאשר כל קבוצה מכילה מספר פרטי רישוי בהתאם לסוג הפעילות בעסק.

עסקים המתבצעים בהם מספר עיסוקים נדרשים ברישיון עבור כל פריטי הרישוי החלים עליהם. 

קבוצות עיסוקים
קבוצה 1 
בריאות, רוקחות, קוסמטיקה | קבוצה 2 דלק ואנרגיה | קבוצה 3 חקלאות ובעלי חיים | קבוצה 4 מזון | קבוצה 5 מים ופסולת | קבווצה 6 מסחר ושונות | קבוצה 7 עינוג ציבורי, נופש וספורט | קבוצה 8 רכב ותחבורה | קבוצה 9 שירותי שמירה ואבטחה | קבוצה 10 תעשייה, מלאכה, כימייה ומחצבים

2.4 הרפורמה ברישוי עסקים- תיקון 34 "רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי"

ב-1.1.19 נכנסה לתוקף הרפורמה החדשה ברישוי עסקים (תיקון 34) אשר נועדה להגביר את היעילות, שקיפות, הוגנות וזמינות בשירות לבעל העסק ובפעילות הגורמים השונים. 
הרפורמה החדשה העניקה סמכויות חדשות לרשויות המקומיות להוות זרז לתהליך הרישוי תוך הפעלת שיקול דעת ויצירת מדיניות רשותית תומכת.

 

הרפורמה
יעילות 
תצהירים, הליך מזורז, שק"ד תכנון ובניה | שקיפות מפרטי רישוי עירוניים, וועדות | הוגנות מינוי גורם השגה | זמינות חומרי הסברה, מחזיק תיק

עיריית קריית שמונה רואה ברפורמה החדשה אמצעי חשוב ומרכזי בהסרת החסמים הקיימים בקבלת רישיון עסק תוך שמירה על מרכזי מסחר ותעשייה איכותיים ונקיים, יצירת תרבות עסקית מקיימת ובניית מוניטין חיובי לעיר בקרב יזמים ובעלי עסקים.

2.5 סעיף 7ג3. דרישות רשות הרישוי (תיקון:תשע"א)

חוק רישוי עסקים קובע כי רשות הרישוי (להלן: הרשות המקומית) נדרשת לפרסם את דרישותיה מהעסקים הפועלים בשטחה. דרישה זו של החוק תומכת בערך השקיפות של הרפורמה החדשה הקובע כי על מנת לייצר לבעלי עסקים ודאות שקיפות ונגישות יש לפרסם ככל הניתן באופן ברור והפשוט ביותר מהן הדרישות המצופות מהם בכל התהליך לקבלת רישיון העסק או לחידושו. 

דרישות רשות הרישוי כוללות התייחסות לתחומים כלליים ברשות החלים על כל בעלי העסקים הרלוונטיים (לפירוט נוסף ראה פרק 6 : "דרישות כלליות מעסקים") , וכן הנחיות הנוגעות לסוגי עסקים מסוימים שלרשות חשוב להתייחס אליהם באופן ייחודי (לפירוט נוסף ראה פרק 7: "דרישות פרטניות מעסקים").

חשוב לציין כי לדרישות רשות הרישוי קודמים דרישות החוק, התקנות, הצווים וכן דרישות המקצועיות מטעם הגורמים הממשלתיים שהם "נותני האישור". כמו כן דרישות רשות הרישוי המופעים במפרט זה כפופים לחוקי העזר העירוניים ואין הם סותרים את הקיים. 

 

2.6 מדיניות האכיפה של הרשות המקומית

חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 (להלן- "החוק") נועד להסדיר את פעילות העסקים טעוני הרישוי בעיר תוך קיום מטרות הרישוי כפי שהן מופיעות בסעיף 1 לחוק. על מנת לקיים את מטרותיו מעניק החוק לרשות המקומית כלים כנגד מי שלא הוציא רישיון כדין ובכלל זה כלים מנהליים, שיפוטיים ופליליים. 

להפעלת כל אחד מהכלים האלה משמעויות שונות, והרשות יכולה לבחור, בהתאם למדיניות סדורה, באילו מקרים היא מפעילה כל אחד מהם.

עד שנת 2018 כמעט ולא ננקטו פעולות אכיפה בתחום רישוי העסקים בעיר ולאור כך עסקים רבים (חדשים וותיקים) לא פעלו לקבלת הרישיון והסדרת פעילותם העסקית בהתאם לדרישות החוק. לאור כך ולצורך תחילת פעולות אכיפה מסודרות ומקיפות הוחלט על כתיבת מסמך מדיניות אכיפה אשר יתווה שיקולים מנחים בעבודת התביעה והפיקוח בעיר בנושא רישוי עסקים במטרה להביא לצמצום משמעותי של פערי הרישוי בעיר.

מסמך מדיניות האכיפה העירוני מגדיר את המקרים בהם יופעל כל אחד מכלי האכיפה, וכן את "סף האכיפה" להפעלתם. כמו כן, מתוך הבנה שברשות קיימים עסקים רבים הפועלים ללא רישיון, אך משאבי האכיפה העומדים לרשותה (כח אחד, זמן עבודה) מוגבלים, קובע המסמך גם תיעדוף באכיפה, אשר מכתיב גם את תוכניות העבודה של המחלקה.

הפעלת כל אחד מכלי האכיפה תיעשה בכפוף לשימוע של בעל העסק מול רשות הרישוי ובהתייעצות עם התביעה העירונית.

לפרטים נוספים לחץ על הקישור הבא - 

מסמך מדיניות אכיפה רישוי עסקים, עיריית קריית שמונה > 

נוהל אכיפה רישוי עסקים, עיריית קריית שמונה >