פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

10.14 א

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם

 

התנהלות העסק

 • כלל פעילות בעל העסק תתקיים במקום המאושר לפי כל דין, ובאופן שלא יגרום למפגע חזותי וריח, או למפגע סביבתי אחר.
 • בעל העסק יתקין ויתחזק אמצעים למניעת מפגעי ריח, מטרדי אבק, זרימה ודליפה של תשטיפים כתוצאה מפעילות העסק.
 • בעל העסק לא יניח במרחב הציבורי חומרי גלם, ציוד וכל דבר הקשור לפעילות העסק.

ניקוי שטח העסק

 • פסולת מהעסק תפונה לאתר מורשה במכלים המונעים פיזורה לסביבה.

מותר באז"ת בלבד.

10.14 ג

מסגריה 

 

התנהלות העסק

 • כלל פעילות בעל העסק תתקיים במקום המאושר לפי כל דין, ובאופן שלא יגרום למפגע חזותי וריח, או למפגע סביבתי אחר.
 • בעל העסק יתקין ויתחזק אמצעים למניעת מפגעי ריח, מטרדי אבק, זרימה ודליפה של תשטיפים כתוצאה מפעילות העסק.
 • בעל העסק לא יניח במרחב הציבורי חומרי גלם, ציוד וכל דבר הקשור לפעילות העסק.

ניקוי שטח העסק

 • פסולת מהעסק תפונה לאתר מורשה במכלים המונעים פיזורה לסביבה.

מותר באז"ת בלבד.

10.14ד

ייצור שלטים 

 

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הבאות:

 • הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק.
 • חלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.
 • על פי דרישת היחידה הסביבתית, בעסק יהיו אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר כמפורט להלן:
  • מערכת יניקה באמצעות שאיבה ואיסוף של האוויר מחלל עבודות צבע.
  • מתקן טיפול בגז פליטה מחלל עבודות צבע כך שהפליטות מהעסק, לרבות של חלקיקים, אדי צבע וריח, יעמדו הוראות כל דין לעניין מניעת זיהום אוויר לרבות הוראות לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 .
  • בעל העסק יכין נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות היניקה ומתקני הטיפול בגזי הפליטה בהתאם להנחיות היצרן. בעל העסק יתחזק את המערכות והמתקנים בהתאם לנוהל ולהנחיות היצרן כך שיפעלו באופן תקין בכל עת.
   בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות משטח העסק.
 • מכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים, חומרי ניקוי ואמצעי ניקוי, יישמרו סגורים בכל עת, למעט בעת ביצוע פעולות מילוי או ריקון של מכלי האחסון.
 • בעל העסק לא יבצע ריענון מסננים בלחץ אוויר; מסננים משומשים יפונו מהעסק למפעל מיחזור, לתחנת מעבר לפסולת או לאתר סילוק פסולת, המורשים לפי כל דין.

דרישות נוספות-

 • בעל העסק יתקין ויפעיל, על פי דרישת היחידה הסביבתית, מערכות יניקה ואיסוף ומתקני טיפול בגזי פליטה לטיפול בפליטות מתהליכי ייצור שאינם צביעה כמו הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.
 • שבבים מחיתוך יאספו ויפונו לאתר מאושר על פי כל דין, באופן שלא יפלטו לסביבה. העסק יחזיק בפחים ייעודיים לאיסופם.
 • אחסון גלילי גז יבוצע כאשר הם עומדים ומקובעים לקיר או התקן יציב, וכאשר הם מכוסים בכיפה.

מותר באז"ת בלבד ובאזורים אחרים באישור המהנדס והיחידה הסביבתית.

10.14 ה

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - אחסונם, מיונם סחר בהם

 

התנהלות העסק

 • כלל פעילות בעל העסק תתקיים במקום המאושר לפי כל דין, ובאופן שלא יגרום למפגע חזותי וריח, או למפגע סביבתי אחר.
 • בעל העסק יתקין ויתחזק אמצעים למניעת מפגעי ריח, מטרדי אבק, זרימה ודליפה של תשטיפים כתוצאה מפעילות העסק.
 • כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, לרבות פרוק וטיפול בגרוטאות,  תתבצע על גבי משטחי תפעול המנוקזים למפריד שומן, השטח האמור יהיה מקורה.
 • בעל העסק לא יניח במרחב הציבורי חומרי גלם, ציוד וכל דבר הקשור לפעילות העסק.
 • חל איסור על הנצלת חומרים מהגרוטאות בעזרת שריפה.

מותר באז"ת בלבד.

10.14 ו

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - הרכבתם 

 

התנהלות העסק

 • כלל פעילות בעל העסק תתקיים במקום המאושר לפי כל דין, ובאופן שלא יגרום למפגע חזותי וריח, או למפגע סביבתי אחר.
 • בעל העסק יתקין ויתחזק אמצעים למניעת מפגעי ריח, מטרדי אבק, זרימה ודליפה של תשטיפים כתוצאה מפעילות העסק.
 • כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, לרבות פרוק וטיפול בגרוטאות,  תתבצע על גבי משטחי תפעול המנוקזים למפריד שומן, השטח האמור יהיה מקורה.
 • בעל העסק לא יניח במרחב הציבורי חומרי גלם, ציוד וכל דבר הקשור לפעילות העסק.
 • אחסון גלילי גז יבוצע כאשר הם עומדים ומקובעים לקיר או התקן יציב, וכאשר הם מכוסים בכיפה.

עיסוק בגרוטאות אסור בכל האיזורים.

10.14 ז

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם

 

 

באישור מיוחד של מהנדס העיר