פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

10.7 א

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש

 

דרישות איכות סביבה-

 • החומרים יאוחסנו על גבי  משטחי תפעול אטומים ושלמים מופרדים  משאר שטחי העסק ומנוקזים לעבר מערכת איסוף תשטיפים.
 • נגר עילי לרבות מגגות המבנים והמרזבים ינוקז למערכת הניקוז הציבורית.
 • בעל העסק יבצע ניקוי שטח העסק והכניסה אליו מאבק ומשאריות אגרגטים ותוצרים באמצעות טאטוא באופן ובתדירות שתימנע פליטות אבק לסביבה ועל פי דרישה של הרשות המקומית.
 • אחסון פתוח של אגרגטים וחול מחצבה יבוצע בתאי אחסון בלבד.
 • תאי אחסון לחול מחצבה בתפזורת  יהיו סגורים ואטומים משלושה כיוונים ומקורה. בכניסה יוצב וילון פלסטיק מגובה התקרה ועד פני הקרקע אשר יהיה שלם ותקין בכל עת.
 • תאי אחסון לאגרגטים בתפזורת יהיו סגורים ב- 3 צדדים . על קירות התאים יסומן קו גובה במרחק של 0.5 מטר מקצה העליון של הקירות . ערמת האגרגטים בתא לא תעלה על קו הגובה המסומן.
 • קירות התאים יהיו שלמים ותקינים בכל עת.
 • פריקת אגרגטים וחול מחצבה תעשה אל תוך תאי אחסון חיצוניים או לתא פריקה ייעודי בלבד.
 • אחסון של חומרים יוצרי ריח ובכלל זה זפת יבוצע במכלים סגורים בלבד. לא יבוצעו פעולות אריזה של זפת בעסק.
 • אחסון מלט יעשה בשקים סגורים בלבד או בסילוסים המחוברים למערכת טיפול באוויר המתוכננת לכך שריכוז החומר החלקיקי  הנפלט מסילוסים לא יעלה על 10 מג"/מק"ת.  המערכת תכלול  התראה על מילוי יתר . מערכות הסינון וההתראה  יהיו תקינות בכל עת  ויתוחזקו לפי הוראות היצרן .
 • שינוע המלט מהסילו ואליו יהיה במערכות סגורות בלבד.
 • פסולת מהעסק תפונה  לאתר מורשה במכלים המונעים פיזורה לסביבה.

מותר באזורי תעשייה בלבד

10.7 ב

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

 

דרישות איכות סביבה-

 • החומרים יאוחסנו על גבי  משטחי תפעול אטומים ושלמים מופרדים  משאר שטחי העסק ומנוקזים לעבר מערכת איסוף תשטיפים.
 • נגר עילי לרבות מגגות המבנים והמרזבים ינוקז למערכת הניקוז הציבורית.
 • בעל העסק יבצע ניקוי שטח העסק והכניסה אליו מאבק ומשאריות אגרגטים ותוצרים באמצעות טאטוא באופן ובתדירות שתימנע פליטות אבק לסביבה ועל פי דרישה של הרשות המקומית.
 • אחסון פתוח של אגרגטים וחול מחצבה יבוצע בתאי אחסון בלבד.
 • תאי אחסון לחול מחצבה בתפזורת  יהיו סגורים ואטומים משלושה כיוונים ומקורה. בכניסה יוצב וילון פלסטיק מגובה התקרה ועד פני הקרקע אשר יהיה שלם ותקין בכל עת.
 • תאי אחסון לאגרגטים בתפזורת יהיו סגורים ב- 3 צדדים . על קירות התאים יסומן קו גובה במרחק של 0.5 מטר מקצה העליון של הקירות . ערמת האגרגטים בתא לא תעלה על קו הגובה המסומן.
 • קירות התאים יהיו שלמים ותקינים בכל עת.
 • פריקת אגרגטים וחול מחצבה תעשה אל תוך תאי אחסון חיצוניים או לתא פריקה ייעודי בלבד.
 • אחסון של חומרים יוצרי ריח ובכלל זה זפת יבוצע במכלים סגורים בלבד. לא יבוצעו פעולות אריזה של זפת בעסק.
 • אחסון מלט יעשה בשקים סגורים בלבד או בסילוסים המחוברים למערכת טיפול באוויר המתוכננת לכך שריכוז החומר החלקיקי  הנפלט מסילוסים לא יעלה על 10 מג"/מק"ת.  המערכת תכלול  התראה על מילוי יתר . מערכות הסינון וההתראה  יהיו תקינות בכל עת  ויתוחזקו לפי הוראות היצרן .
 • שינוע המלט מהסילו ואליו יהיה במערכות סגורות בלבד.
 • פסולת מהעסק תפונה  לאתר מורשה במכלים המונעים פיזורה לסביבה.

מותר באז"ת בלבד

10.7 ג

הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש

 

התנהלות העסק

 • כלל פעילות בעל העסק תתקיים במקום המאושר לפי כל דין, ובאופן שלא יגרום למפגע חזותי וריח, או למפגע סביבתי אחר.
 • בעל העסק יתקין ויתחזק אמצעים למניעת מפגעי ריח, מטרדי אבק, זרימה ודליפה של תשטיפים כתוצאה מפעילות העסק.
 • בעל העסק לא יניח במרחב הציבורי חומרי גלם, ציוד וכל דבר הקשור לפעילות העסק.

ניקוי שטח העסק

 • בעל העסק יבצע ניקוי שטח העסק והכניסה אליו מאבק ותוצרים לווי באמצעות טאטוא באופן ובתדירות שתימנע פליטות אבק לסביבה ועל פי דרישה של הרשות המקומית.
 • פסולת מהעסק תפונה  לאתר מורשה במכלים המונעים פיזורה לסביבה.

מותר באז"ת בלבד