פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

10.16 א

עץ ומוצריו - עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

 

מים ושפכים

 • אין לשפוך עודפי דבקים, מדללים, צבעים או פסולת נסורת למערכת הביוב העירונית.
 • בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית יבצע בעל העסק דגימת שפכים מורכבת בנקודת החיבור של מערכת הביוב של העסק עם מערכת הביוב העירונית. הפרמטרים שיבדקו: פנולים, כלל מוצרים מרחפים, COD .תוצאות הדגימה יועברו לנותן האישור.

איכות אוויר

 • פעילות העסק תתבצע במבנה או בחלל עבודה הסגור משלושה צדדים לפחות ומלמעלה.
 • מתקן עיבוד עץ יצוייד במערכת שאיבת אויר שתחובר לשק סינון חלקיקים או למתקן סינון אבק מרכזי הכולל מסנן שקים. מערכת שאיבת האויר תפעל בכל עת בה מופעל מתקן עיבוד העץ.
 • ריכוז החומר החלקיקי הנפלט מפתחי העסק לא יעלה על 20 מ"ג/מ"ק.

צביעה בהתזה

 • תהליכי צביעה בהתזה, הספגה הדבקה וציפוי יבוצעו בעמדה מצויידת במערכת יניקה שתופעל בכל עת בה מתבצעות עבודות אלה. השיטה המועדפת לצביעה היא צביעה אלקטרוסטטי. מערכת היניקה תותקן באופן שכל האויר מתהליך הצביעה יעבור דרכה.
 • מערכת היניקה תכלול תא צביעה עם מינדף יניקה וכן מערך לסילוק טיפות, רסס ואדי צבע מאוויר היניקה באחד האמצעים הבאים:
  • מערך סינון יבש המורכב מקיר יניקה מסנן אחורי,
  • מערך סינון רטוב )מסך מים(.
 • מערכת היניקה והסינון תחובר לארובה בגובה של לפחות 3 מטר מעל הבניין הגבוה ביותר ברדיוס של 50 מטר מהעסק.
 • במקרה שמורגש ריח מחוץ לתחומי העסק מצבעים, ממיסים, מדבקים או מכל חומר אורגני, בעל העסק יתקין מסנני ספיחה שיאושרו ע"י נותן האישור )לדוגמא פחם פעיל(.

חומרים מסוכנים

 • דבק, צבעים ומדללים יאוחסנו במקום משולט ומוצל, המורחק ממקורות אש.
 • חומר המשמש לניקוי מערכת צבע בהתזה, אקדחי צבע, שאריות צבע, מדללים וכדומה ייאסף לאחר השימוש ויאוחסן במכלים עמידים וסגורים. המכלים יפונו למיחזור או לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב בהתאם להוראות תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א – 1990 .

פסולת מוצקה

 • אין להבעיר פסולת בחצר העסק ואין להשליכה בפחי האשפה לפסולת ביתית.
 • בעל העסק יאסוף את כל סוגי הפסולת, לרבות שקי נסורת ושקי איסוף חלקיקים באופן שימנע פיזורם.
 • בעל העסק יוודא העברת הפסולת למיחזור, למכירה או לאתר סילוק פסולת מורשה על פי כל דין.

מותר באז"ת בלבד.