פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

10.2

אבנים, מחצבים, מינרלים - חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

 

לעניין מגרסה ניידת:

  • אין לבצע שינוע של חומר גרוס אל מחוץ לאתר חומר שנגרס ע"י מגרסה ניידת יהיה לשימוש עצמי בלבד באתר בו מוצבת המגרסה. המגרסה תפסיק פעילותה עם גמר עבודות הבנייה באתר.
  • בעל העסק יבצע הרטבה של החומר הגרוס שבתחומי עסקו וכן הרטבת דרכים באופן שימנע מטרדי אבק לסביבה בעת פעילות וגם בהפסקות עבודה .
  • במצבי מזג אוויר קיצוניים בעסק הסמוך לבתי מגורים תופסק  פעילות הגריסה.
  • מגרסה תעמוד  בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) התשל"ט 1979.
  • המגרסה תוצב במקום הרחוק ביותר מבתי מגורים ונגד כיוון הרוח היכן שהדבר אפשרי.

כרייה וחציבה תתבצע על פי תב"ע ייעודית