פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

10.20

פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

 

התנהלות העסק

  • כלל פעילות בעל העסק תתקיים במקום המאושר לפי כל דין, ובאופן שלא יגרום למפגע חזותי וריח, או למפגע סביבתי אחר.
  • בעל העסק יתקין ויתחזק אמצעים למניעת מפגעי ריח, מטרדי אבק, זרימה ודליפה של תשטיפים כתוצאה מפעילות העסק.
  • כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, תתבצע על גבי משטחי תפעול המנוקזים למפריד שומן, השטח האמור יהיה מקורה.
  • בעל העסק לא יניח במרחב הציבורי חומרי גלם, ציוד וכל דבר הקשור לפעילות העסק.
  • חל איסור על הנצלת חומרים בעזרת שריפה.

מותר באז"ת בלבד