פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות 

מדיניות תכנונית של העירייה

2.2 ד

דלק לסוגיו אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

 

מותר רק לשימושי הפעלה שוטפת של עסק.

מותר באז"ת בלבד.