פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

4.2 ג

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה


 

 

מפריד שומנים:

 • בעל עסק, יתקין,לפי דרישת היחידה הסביבתית או הרשות , לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
 • גודלו ונפחו של מפריד שומן ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
 • המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
 • השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
 • העתקי אישורי פינוי וקליטה יישלחו בדוא"ל אחת לשנה ליחידה הסביבתית, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו בפני היחידה הסביבתית של העירייה לפי דרישתם.
 • בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.

מחזור שמן מאכל:

 • שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בשטח העסק בתוך מאצרה ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה לאיכות הסביבה. אישורי פינוי יישלחו לדוא"ל ליחידה הסביבתית אחת לשנה ויישמרו בעסק למשך שלוש שנים.
 • עסק אשר אינו יכול להציב מאצרה בבית העסק מטעמים אובייקטיבים, יגיש בקשה בכתב ליחידה הסביבתי לאיתור מתחם סמוך להצבת מיכל האצירה, מתן האישור לכך יותנה בהתחייבות בעל העסק לדאוג לניקוי מתחם המתקן לשביעות רצון הרשות. 

רעש:

 • בעל העסק לא יציב רמקולים, מחוץ למבנה העסק או בחזיתות מבנה העסק, באופן שגורם מטרד וללא היתר. הרמקולים בתוך מבנה העסק יהיו מכוונים אל תוך חלל העסק  בלבד.

עסק המתנהל בחזית מסחרית של בתי מגורים/משרדים:

 • בעל עסק, למעט בעל עסק שקבל פטור לכך מאת האגף לאיכות הסביבה, יתקין ויפעיל אמצעים לטיפול בפליטות מזהמי אוויר וריחות כתוצאה מפעילויות של טיגון, צלייה, אפייה וקלייה.
 • במידה ואמצעים אלו כוללים אלמנטים הנדרשים בהיתר בנייה – כגון ארובה – יש לקבל היתר בנייה על פי חוק.
 • בעל עסק שלא קבל פטור כאמור ואינו יכול לבצע את האמור לעיל, יגיש לאגף לאיכות הסביבה דו"ח של יועץ סביבתי הממליץ על פתרון ישים לטיפול במזהמי אוויר, ויישם את הפתרון המוצע לאחר שאושר על ידי האגף לאיכות הסביבה.
 • אמצעים נדרשים למניעת זיהום אוויר, עשן וריחות מבתי אוכל לצורך קבלת רישיון עסק – ראה מסמך.

דרישות לתכנית עסק –

 • יש לצרף סקיצה של המטבח העשויה על ידי מתכנן מוסמך כמפורט בחוק, שתכיל אף פרשה טכנית (תכנון תפעולי של המטבח), ראה טופס לדוגמה.
 • הפרשה טכנית תכלול תיאור של התפריטים ותהליכי העבודה לטיפול במזון.

כל מקום שמותר על פי תכנית בנין עיר (תב"ע) למעט אזורי מגורים עם חזית מסחרית בהם לא ניתן להתקין אמצעים לטיפול במזהמי אוויר הנוצרים כתוצאה מפעילות של טיגון, צלייה, קלייה ובישול – כאשר הנושא רלבנטי לבית האוכל האמור