פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

5.3 ג

שפכים וקולחין הובלתם במכליות

 

אתר ממשל זמין- פריט 5.3ג הובלתם במכליות

מכליות

 • בעל העסק לא יחנה את המכלית בשכונת מגורים אלא במקום המיועד לכך, באישור היחידה הסביבתית ובאופן שלא יגרום למפגעי ריח, או לכל מפגע סביבתי אחר.
 • על פי דרישת היחידה הסביבתית יגיש בעל העסק הצהרה על תקינות המכליות ועל כך שאינן דולפות.
 • בעל העסק יסמן על המכליות במקום בולט וקריא את הפרטים הבאים: שם העסק, מספרי טלפון זמינים של בית העסק, מספר כלי האצירה, וסוג הפסולת שניתן להוביל בה- בהתאם לפורמט המצורף.

שטיפת ותחזוקת כלי אצירה

 • בסיום יום עבודה ירוקן בעל העסק את המכלית במלואה, וישטוף אותה באופן שלא יישארו בה שאריות שיגרמו למטרד ריח חזק או בלתי סביר.
 • שטיפת כלי אצירה לפסולת תיעשה במקום המיועד לכך אשר בו מי התשטיפים מנוקזים אל מערכת איסוף תשטיפים המתאימה לטיפול בתשטיפים אלו. חל איסור על הזרמת תשטיפים אלו אל הסביבה, אל הנחלים ואל מערכת ניקוז הגשמים
 • פעולות השטיפה והחיטוי של כלי האצירה יבוצעו בהתאם להנחיות דרישות נותני האישור.

דיווח

 • בעל העסק ידווח על כל אירוע חריג כמפורט בדרישות נותני האישור המופיעים במפרט האחיד.
 • אחת לשנה יעביר בעל העסק ליחידה הסביבתית דו"ח שנתי בדואר אלקטרוני בקובץ אקסל, או בפורמט אחר שייקבע על ידי נותן האישור.
 • הדו"ח יכיל את המסמכים הבאים, כולם או חלקם:
  • רשימת מכליות ברשות העסק, נפח הובלה של כל מכלית, סוגי השפכים המובלים בכל מכלית, כולל רשימת מכליות ייעודיות להובלת שפכים שמקורם במפריד שמן/דלק/ מים, מספרי הרישוי שלהן ושנת ייצורן. במידה שנעשה שימוש בשרותי קבלנים, יש להעביר גם את הפרטים לגבי מכליות אלו;
  •  מקור השפכים והקולחים שפונו;
  • כמויות שפכים וקולחים שפונו, לפי יעדי הפינוי וסוגי השפכים והקולחים;
  • תקלות ואירועים ודרכי הטיפול בהם.