פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

7.9

אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים

 

מפריד שומנים:

 • בעל עסק, יתקין,לפי דרישת היחידה הסביבתית או הרשות , לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
 • גודלו ונפחו של מפריד שומן ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
 • המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
 • השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
 • העתקי אישורי פינוי וקליטה יישלחו בדוא"ל ליחידה הסביבתית אחת לשנה, יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו בפני היחידה הסביבתית של העירייה לפי דרישתם.
 • בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.

מחזור שמן מאכל:

 • שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בשטח העסק בתוך מאצרה ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה לאיכות הסביבה. אישורי פינוי יישלחו בדוא"ל ליחידה הסביבתית אחת לשנה ויישמרו בעסק למשך שלוש שנים.
 • עסק אשר אינו יכול להציב מאצרה בבית העסק מטעמים אובייקטיבים, יגיש בקשה בכתב ליחידה הסביבתי לאיתור מתחם סמוך להצבת מיכל האצירה, מתן האישור לכך יותנה בהתחייבות בעל העסק לדאוג לניקוי מתחם המתקן לשביעות רצון הרשות. 

רעש:

 • בעל העסק לא יציב רמקולים, מחוץ למבנה העסק או בחזיתות מבנה העסק, באופן שגורם מטרד וללא היתר. הרמקולים בתוך מבנה העסק יהיו מכוונים אל תוך חלל העסק  בלבד.
 • בעל העסק יתקין, במקום קבוע ונגיש, התקן מד-רעש כמפורט בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו – 2006 . בעל העסק יגיש לאישור היחידה הסביבתית  דו"ח טכני על פי המפורט בסעיף 4 של תקנות אלו.
   

כל מקום שמותר על פי תכנית בנין עיר (תב"ע).