פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

8.6 א

מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

 

העמדת רכבים

  • בעל העסק לא יחנה ולא יעמיד רכבים בשטח ציבורי אלא במקום המיועד לכך בתוך שטח העסק ובאופן שלא יגרום לכל מפגע סביבתי אחר.
  • העסק יוקף בגדר  רשת / מסורגת שלא תפחת מ- 2.5 מטר ממדרך רגל, או תותקן גדר כאמור בגובה 1.5 מטר על חגורת בטון בגובה  100 ס"מ, אשר תוטמן בקרקע  40 ס"מ.
  • הגדר תהיה בעלת קרן חיצונית 0.5 מ' אורך.
  • בשעות החשיכה, תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה לעסק ואת היציאות מהעסק.
  • התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.
  • באזור החניונים ובמבואת הכניסה לעסק תותקן ותופעל תאורה מוגברת.
  • בעל העסק יערוך רשומה של הרכבים למכירה בהתאם לדרישות משטרת ישראל.

כל מקום שמותר על פי תכנית בנין עיר (תב"ע).