פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

קישור לדרישות נותני האישור באתר הארצי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית של העירייה

8.6 ג

רחיצת  כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים

 

הנחיות איכות סביבה-

  • בעסק תופעל מערכת  להשבת מי שטיפת רכבים  אשר תותאם להיקף השטיפה בעסק. מי שטיפת רכבים ומשטחים  מהעסק ינוקזו אל מערכת מחזור.
  • בעל העסק יעמוד בכל האמור ב " תקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים), התשס"א – 2001 ".
  • פעולות רחיצת המכוניות יבוצעו על גבי משטחי רחיצת המכוניות בלבד. לא תהיה  גלישת שפכים ו/או תשטיפים מהעסק אל מחוץ למשטחי השטיפה  ,לרבות  לקרקע או לרשות הציבור. בעל העסק ינקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח מניעת הגלישה כאמור לעיל, לרבות באמצעות התאמת קצב רחיצת המכוניות ליכולת הקליטה של מערכת מיחזור השפכים.
  • משטחי רחיצת המכוניות יצופו בבטון או בחומר אחר אטום לחלחול נוזלים וינוקזו באמצעות תעלות ניקוז אל מערכת מיחזור מי שטיפה.
  • בעסק מצוי בסמיכות למוסך או לתחנת תדלוק תבוצע הפרדה מלאה של מי השטיפה באופן שתימנע כניסתם למפרידי דלק/שמן.

מותר בכל אזורי התעשייה והתעסוקה וכחלק מתחנת דלק.