קריטריונים להענקת אות יקיר העיר קריית שמונה לשנת 2022

הקריטריונים:

  • כל אדם או בעל תפקיד שפעל/ה בצורה יוצאת דופן ובצורה ייחודית ומתמשכת לקידומה של העיר קריית שמונה, האדרת שמה ורווחת תושביה.
  • כל אדם שאינו מתגורר בקריית שמונה אשר הטביע חותם על העיר ופועל למען העיר בצורה משמעותית וממושכת והשפיע על העיר בתחומים הבאים: פעילות ציבורית, תרבות, ספורט ואומנות, חינוך, התנדבות צדקה וחסד, קירוב לבבות וסובלנות, רב-תרבותיות, דת ומורשת ישראל, מחקר, אקדמיה ופיתוח תשתיות.

על ההמלצות לכלול:

  • קורות חיים מפורטים ותמונה מזהה
  • תיאור פעילות ציבורית אשר יש בה כדי להטביע חותם (שלא במסגרת עבודתו השוטפת של המועמד) למען העיר ותושביה.
  • המלצות מתושבים וגופים, בנוסף להמלצה של מי ששולח.
  • קטעי עיתונות וכתבות – במידה ויש.

השיטה

את ההמלצות להענקת אותות הכבוד ויקירי העיר ניתן להגיש ע''י כל תושב, ארגון ו/או גורם אחר.

העירייה תפרסם את מועד ועקרונות התהליך להגשת ההמלצות באתר האינטרנט העירוני, ו/או בעיתונות ו/או על גבי לוחות מודעות עירוניים בחתימת ראש העיר.

האות לא תוענק ל:

  • אנשים המתגוררים בקריית שמונה כמופיע במרשם האוכלוסין.
  • אנשים אשר נפטרו לפני המועד האחרון להגשת המועמדים, המתפרסם מדי שנה.
  • נבחרי ציבור מקומיים מכהנים.
  • עובדים מכהנים בעיריית קריית שמונה, לרבות חברות הבת העירוניות וכיוצא בזה.

ראש העיר ימנה וועדה:

ועדה מקצועית המורכבת מאישי ציבור וגורמים מקצועיים עירוניים, אשר תפקידה למיין ולבחון את ההמלצות בהתאם לקריטריונים ולהמליץ בפני ראש העיר על המועמדים הראויים לטעמה לקבלת או יקיר/ת העיר.

המלצות הוועדה תתקבלנה בהסכמה של רוב החברים המשתתפים בישיבה, ובמידה והקולות יהיו שקולים תינתן ליו''ר הוועדה זכות ההכרעה.

הוועדה תגבש רשימה סופית של מועמדים העומדים בקריטריונים האמורים לעיל ותגיש המלצותיה לאישור ראש העיר אשר יביא את הרשימה לידיעת חברי הנהלת העיר.

שמות המועמדים/ות לקבלת אות יקיר העיר קריית שמונה לא יפורסמו ברבים אלא לאחר שראש העיר או מי מטעמו קיבלו את הסכמת המועמדים/ות לקבלת אות יקיר העיר ולאחר אישור סופי של הגורמים לכך.

עקרונות נוספים:

לא תתקבל ולא תידון כל הצעה למתן אות הכבוד אם אינה תואמת את התנאים דלעיל ו/או הוגשה לאחר שהוועדה שמונתה השלימה ההליך והגישה המלצותיה לראש העיר.

אם במועד שבין אישור המועצה לבין טקס הענקת העיטורים נבצר מהמועמד/ת, מכל סיבה שהיא, להשתתף, האות יוענק לאחד מבני המשפחה – בתיאום עם המשפחה.

הזמנה לטקס מתן אות הכבוד של קריית שמונה ויקיר העיר קריית שמונה תצא בשם ראש העירייה וחברי מועצת העירייה.

בנוסף לתעודת כבוד, תוענק לכל מקבל/ת אות הכבוד ויקיר/ת יקירת שמונה סיכת העיר.

תם הזמן למילוי טופס זה.