קריטריונים להענקת אות הכבוד של קריית שמונה לשנת 2022

אות הכבוד יוענק למועמדות ולמועמדים תושבי קריית שמונה, אשר יקבלו את הפרס, עבור פעילות מתמשכת, למען החברה במדינה בכלל ובקריית שמונה בפרט, ובהתחשב בקריטריונים שנקבעו.

"אות הכבוד" יינתן לאנשים תושבי העיר קריית שמונה, שעיקר פעילותם הציבורית/קהילתית הייתה בעיר קריית שמונה, עשו בתוכה ו/או פעלו למענה.

 • אות הכבוד יוענק לאנשים אשר תרומתם לקריית שמונה היא ממושכת וסגולית ואשר הקרינו והשפיעו על העיר בתחומים הבאים: פעילות ציבורית, תרבות, ספורט ואומנות, חינוך, התנדבות צדקה וחסד, קירוב לבבות וסובלנות, רב-תרבותיות, דת ומורשת ישראל, מחקר, אקדמיה ופיתוח תשתיות.
 • האות יוענק בגין חלוציות, התמדה, יצירתיות, הנהגת חידושים ומסורות, פיתוח תחומי פעילות, מעשי מופת מתמשכים וחיזוק הקהילה.
 • בכל שנה תחלק העירייה עד 8 (שמונה) אותות.
 • הוועדה תדון בהמלצות לגבי גברים ונשים שהינם בני 50 ומעלה. (במקרים מיוחדים ניתן יהיה להעניק את אות הכבוד גם למי שגילו פחות מ-50 וזאת בהתאם לשיקול הוועדה).
 • הוועדה תיתן עדיפות לבני/ות 65 פלוס
 • הוועדה תדון בהמלצות לגבי גברים ונשים המתגוררים בקריית שמונה מעל 10 שנים.
 • בקביעת הזכאים לקבלת אות "הכבוד", תתחשב הוועדה, ככל האפשר, במרקם המיוחד של אוכלוסיית העיר ובתחומי העשייה השונים של המועמדים.
  הוועדה צריכה לשאוף לשוויון בין נשים לגברים בבחירה.
 • הוועדה תוכל לראיין מועמדים, עפ"י הצורך ולתשאל את הממליצים.
 • בסמכות הוועדה ועל פי שיקול דעת חבריה, לבחור גם במועמדים שלא עמדו בקריטריונים הנ"ל ובתנאי שהדבר הוחלט פה אחד.

האות לא תוענק ל:

 • אנשים שאינם תושבי קריית שמונה כמופיע במרשם האוכלוסין.
 • אנשים אשר נפטרו לפני המועד האחרון להגשת המועמדים, המתפרסם מדי שנה.
 • נבחרי ציבור (שרים, חברי כנסת, חברי מועצה וכיוצא בזה) מכהנים.
 • עובדים מכהנים בעיריית קריית שמונה, לרבות חברות הבת העירוניות וכיוצא בזה.

קטגוריות הפרס

 • חינוך
 • תרבות
 • פעילות ציבורית
 • קרוב לבבות וסובלנות
 • התנדבות, צדקה וחסד
 • מחקר ואקדמיה
 • דת ומורשת ישראל
 • פיתוח ותשתיות

השיטה

את ההמלצות להענקת אותות הכבוד ויקירי העיר ניתן להגיש ע''י כל תושב, ארגון ו/או גורם אחר.

העירייה תפרסם את מועד ועקרונות התהליך להגשת ההמלצות באתר האינטרנט העירוני, ו/או בעיתונות ו/או על גבי לוחות מודעות עירוניים בחתימת ראש העיר.

ראש העיר ימנה וועדה:

ועדה מקצועית המורכבת מאישי ציבור וגורמים מקצועיים עירוניים, אשר תפקידה למיין ולבחון את ההמלצות בהתאם לקריטריונים ולהמליץ בפני הנהלת העיר על המועמדים הראויים לטעמה לקבלת האות.

המלצות הוועדה תתקבלנה בהסכמה של רוב החברים המשתתפים בישיבה, ובמידה והקולות יהיו שקולים תינתן ליו''ר הוועדה זכות ההכרעה.

הוועדה תגבש רשימה סופית של מועמדים העומדים בקריטריונים האמורים לעיל ותגיש המלצותיה לאישור ראש העיר אשר יביא את הרשימה לידיעת הנהלת העיר.

בכל שנה יינתן הפרס בלפחות 6 מתוך 8 הקטגוריות הקיימות.

שמות המועמדים/ות לקבלת אות הכבוד של קריית שמונה לא יפורסמו ברבים אלא לאחר שראש העיר או מי מטעמו קיבלו את הסכמת המועמדים/ות לקבלת אות הכבוד ולאחר אישור כל הגורמים הרלוונטים ברשות.

עקרונות נוספים:

לא תתקבל ולא תידון כל הצעה למתן אות הכבוד אם אינה תואמת את התנאים דלעיל ו/או הוגשה לאחר שהוועדה שמונתה השלימה ההליך והגישה המלצותיה לראש העיר.

אם במועד שבין אישור המועצה לבין טקס הענקת העיטורים נבצר מהמועמד/ת, מכל סיבה שהיא, להשתתף, האות יוענק לאחד מבני המשפחה – בתיאום עם המשפחה.

הזמנה לטקס מתן אות הכבוד של קריית שמונה ויקיר העיר קריית שמונה תצא בשם ראש העירייה וחברי מועצת העירייה.

בנוסף לתעודת כבוד, תוענק לכל מקבל/ת אות הכבוד ויקיר/ת יקירת שמונה סיכת העיר.

תם הזמן למילוי טופס זה.