רוכלות היא עסק טעון רישוי, לפי פריט 6.9 לצו רישוי עסקים, והיא טעונה אישור של הגורמים הבאים:

כל רוכלות שהיא - הרשות המקומית, בהתאם להנחיות העיסוק ברוכלות של הרשות.

בנוסף לכך, נדרשים אישורים נוספים לפי תחום העיסוק של הרוכלות:

רוכלות מזון- הרשות המקומית, משרד הבריאות (לידיעה), כבאות (מסלול תצהיר)

רוכלות שעיסוקה טעון רישוי לפי פריט אחר בצו- בהתאם לסוג העסק בו עוסקת הרוכלות.

 

סעיף 2א' לחוק מסמיך את הרשות המקומית לקבוע תנאים לעיסוק ברוכלות, בתחומה.

הנחיות העיסוק ברוכלות בקריית-שמונה עוגנו בנוהל שמספרו 3.

 

ואלו הם העקרונות המנחים למתן רישיונות עסק עבור רוכלות בקריית שמונה:

1.1  ימי ושעות פעילות:

 1. רוכלות באזורי מגורים תוגבל לשעות 9:00 עד 20:00. רוכלות באזור אחר – לא תתקיים לאחר השעה 22:00.
 2. מנהל מחלקת רישוי עסקים יהיה רשאי להתיר חריגה מהשעות האמורות במסגרת אירועים חד פעמיים.
 3. לא תתקיים רוכלות ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, ביום כיפור ו-ט' באב.

 

1.2  הפעלת הרוכלות:

 1. לא יעסוק רוכל ברוכלות באופן שעיסוקו מהווה מכשול לאחרים.
 2. לא יעסוק רוכל ברוכלות, בין באמצעות עגלה ובין בדרך אחרת, ברחוב, במקום ציבורי, במעבר בין בנינים או בכניסה לבניין, באופן המהווה מטרד או מכשול לרבים או לפרט.
 3. לא יעמדו ברחוב או במקום ציבורי עגלה, דוכן, תבנית או כל מתקן או חפץ אחר המשמש לצורך הרוכלות שלא בשעת העיסוק ברוכלות.
 4. לא יעמיד הרוכל את עגלתו, רכבו או מתקן מכירתו, באופן המהווה מכשול למעבר תקין בדרכים, או מהווה סכנה לנהגים.
 5. לא יימכרו משקאות משכרים וטבק ומוצריו על ידי עסק רוכלות.
   

1.3  מקומות בהם תתאפשר רוכלות:

 1. לא יעמיד רוכל, ולא ירשה להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין בתחום 80 מטרים מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, מגינה או מגן, או בתחום 60 מטרים מפינת רחוב או בתחום 100 מטרים ממרכז מסחרי.
 2. לא יעמוד רוכל בטווח הנמוך מ-500 מ', מעסק של קבע המוכר מוצרים דומים למוצריו של הרוכל.
 3. לא יפעיל רוכל מערכת כריזה או הגברה בשעת עיסוקו.

 

עקרונות מנחים להפעלת הרוכלות:

1.1. מספר רישיונות הרוכלות:
 
א.מספר רישיונות העסק הניתנים לצורך רוכלות לא יעלה על מכסה שנקבעה על ידי ראש הרשות.
ב.על אף האמור רשאי מנהל מחלקת רישוי עסקים לחרוג ממכסת הרישיונות שנקבעה לצורך הענקת רישיונות עסק לרוכלות במסגרת אירועים חד פעמיים (כגון אירועי יום העצמאות, פורים, פסטיבלים ועוד).
 
1.2. יינתן רישיון לעסק רוכלות בתחומים הבאים בלבד: מכירת מזון, מכירת צעצועים, מכירת תכשיטים, אופנה וחפצי אמנות, מכירת צמחים ופרחים.