חוק רישוי עסקים, ותקנות רישוי עסקים שנכתבו מכוחו, קובע את המטרות שבהנפקת רישיון עסק, את הכללים, נותני האישור, מסגרות הזמנים, סוגי הרישיונות, וכן את החובות והזכויות של בעל העסק בקבלת הרישיון.

חוק רישוי עסקים קובע את המטרות הבאות:

 1. איכות נאותה של הסביבה, ומניעת מפגעים ומטרדים
 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
 4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים
 5. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים
 6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה
 7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות

נותני האישור

לפי כל אחת מהמטרות, הוגדר נותן האישור שתפקידו לאשר את מתן הרישיון לעסק:

 1. המשרד להגנת הסביבה
 2. משטרה
 3. משרד העבודה והרווחה
 4. משרד החקלאות
 5. משרד הבריאות
 6. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
 7. הרשות הארצית לכבאות והצלה

כל אחד מנותני האישור רשאי להתנות את מתן האישור בעמידה בכללים או תנאים מסויימים שיתקיימו בעסק, אשר נועדו להבטיח את המטרות הנ"ל.

גם הרשות המקומית רשאית להציב תנאים למתן האישור, ובלבד שפירסמה אותם באתר האינטרנט שלה (לדוגמא- תנאים לעיסוק ברוכלות, או להוצאת שולחנות וכיסאות).

בנוסף, עבור חלק מפריטי הרישוי, נדרש אישור של גורם אישור נוסף, לפי חוק חיצוני לחוק רישוי עסקים. לדוגמא קייטנות חייבות ברישיון עסק לפי פריט 7.8 והן נדרשות לאישור של משרד הבריאות (אם מוגש אוכל), כבאות, וגם של משרד החינוך לפי חוק הקייטנות.

הצו מגדיר מיהם נותני האישור הנדרשים, עבור כל פריט רישוי. אם מופיע '+' בעמודה של נותן האישור בשורה של הפריט, סימן שנותן האישור הזה מחייב עבור הפריט. לדוגמא- (להכניס תמונה מתוך הצו, ולהסביר לפי התמונה איזה נותני אישור נדרשים). אישור של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נדרש עבור כל עסק.

תוקף הרישיון

כפי שהצו מגדיר מיהם נותני האישור הנדרשים לכל פריט, כך גם הצו מגדיר תוקף שונה לכל פריט. כך לדוגמא עסק יכול לקבל תעודת רישיון שבה יש פריט אחד שהתוקף שלו הוא 3 שנים, ופריט אחד שעליו לחדש כל שנה.

לדוגמא- בר שמגיש גם מזון. עליו לקבל רישיון עבור פריט רישוי 4.8 (הגשת אלכוהול) ו4.2ב' (מזנון – תלוי בסוג האוכל שהוא מגיש). עבור האלכוהול הוא צריך לחדש את הרישיון כל שנה, המזנון יהיה בתוקף ל-3 שנים.

הרפורמה ברישוי עסקים

ב-2014 ביצע משרד הפנים רפורמה מקיפה ברישוי עסקים, וזאת על מנת לייעל את תהליכי הרגולציה ולהקל על בעלי העסקים.

כחלק מהרפורמה הוכנסו 2 שינויים מרכזיים בתהליך אישור הרישיונות:

 1. מפרטים אחידים
 2. מסלול תצהיר בכבאות

מפרטים אחידים: על מנת לקדם את האחידות ואת היכולת של בעלי העסקים לצפות מה נדרש מהם, הרפורמה קבעה כי על נותני האישורים לכתוב מפרטים אחידים, אשר יכילו את כל הדרישות שלהם מבעל העסק לפי כל פריט. בפועל, נכתבו ופורסמו רק 10 מפרטים אחידים עד כה, ביניהם עבור פריט 4.2א- בית קפה, מסעדה , ו-8.9- מוסך.

יזם המבקש לפתוח עסק ולקבל רישיון עבור פריט מהפריטים שפורסמו עבורם מפרט אחיד, עליו להוריד את קובץ המפרט האחיד מאתר האינטרנט של משרד הפנים ולעבוד על פיה, וכך להבטיח שהוא ממלא אחר כל הדרישות של נותני האישורים.

בעתיד הקרוב אמורה להיות מאושרת ולהתפרסם פעימה נוספת של מפרטים אחידים.

מידע מקדמי: הרפורמה הכניסה שינוי נוסף שנועד להקל על בעלי העסקים להתכונן טוב יותר לדרישות של נותני האישורים מהם, וזו האפשרות לקבלת מידע מקדמי.

ניתן לקבל מידע מקדמי מכל אחד מנותני האישורים, וזאת בתשלום אגרה נפרדת. מאחר ועסקי מזון הינם לרוב העסקים המורכבים ביותר, ומאחר ולרוב המוחלט של פריטי הרישוי העוסקים במזון לא פורסמו מפרטים אחידים, אנו ממליצים לכל יזם המבקש לפתוח עסק הקשור במזון– להגיש בקשה לקבלת מידע מקדמי ממשרד הבריאות, בטרם ביצוע התקשרות בעלת משמעות כלכלית עם בעל הנכס!!!

בנוסף, אנו ממליצים להקדים ולהגיש את הבקשה לקבלת רישיון עסק על מנת לקבל את אישורי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הנדרשים, אף לפני התקשרות חוזית עם בעל הנכס, לגבי כל עסק שהוא, וזאת על מנת להבטיח שלא יבוצעו השקעות בעלות משמעויות כלכליות ניכרות במקום שבו עלול אח"כ להתברר שהעסק אינו יכול לפעול, או שיש חסמים תכנוניים משמעותיים לאישור הפעילות במקום.

חידוש הרישיון מצריך קבלת אישורים מחדש מכל נותני האישור, אך ללא הגשת תוכניות מחדש (אלא אם כן בוצעו שינויים בעסק, או שנותן האישור מבקש לתקן או להוסיף פרטים על התוכניות הישנות שהוגשו בעבר)

מסלול תצהיר:

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, סוגי עסקים רבים הועברו לקבלת אישור כבאות במסלול תצהיר.

המשמעות היא, שבמקום לחכות עד לביצוע ביקורת של פקח כיבוי אש ואז קבלת האישור של כבאות, בעל העסק מצהיר כי הוא מילא אחר דרישות הכבאות בעסק.

דרישות הכבאות עבור כל סוג של פריט רישוי מפורסמות באתר הנציבות הארצית לכבאות והצלה (קישור נמצא בלשונית ריכוז החוקים, תקנות ומפרטים), באתר זה תוכלו למצוא גם חוברת הסבר על מסלול התצהיר, וכן את הטופס עליו המבקש נדרש לחתום.

בנוסף למבקש הרישיון, על התצהיר צריך להיות חתום גם עו"ד- באפשרותכם לגשת לרשם ביהמ"ש, היושב בבית משפט השלום שבעיר, ולחתום בפניו במחיר מסובסד.

את התצהיר החתום יש להגיש למחלקת רישוי עסקים, והוא יועבר על-ידה לכבאות. על מנת לקבל הסברים והדרכה נוספת על הדרישות, יש לפנות ישירות לכבאות.

שימו לב! – החתימה על התצהיר מחייבת, ומשמעותה כי אתם עומדים בכל דרישות הכבאות בעסק. הצהרה ללא מילוי הדרישות הינה הצהרה כוזבת.

 עסק שתתבצע בו ביקורת של כבאות ויתגלה כי הפר את האמור בתצהיר, ישלל ממנו הרישיון ותישלל ממנו הזכות לקבל את אישור הכבאות על סמך תצהיר להבא.