לאתר החברה הכלכלית קריית שמונה

חברי דירקטוריון

עו"ד יורם ביטון mankal@k-8.co.il

אופיר יחזקאלי - עו"ד ofir@k-8.co.il

אביחי שטרן MAYOR@k-8.co.il

חגי סבתי hagaysabti@gmail.com

ענבל שטרית inbalshitrit1805@gmail.com

נועם עוזרד – מסיימת תפקיד החודש business@k-8.co.il

בעלי תפקידים

מנכ"ל חברה כלכלית – זוהר קוג'קרו 0525492733

מנהלת כספים - פרי שטרק 0525554955

יועץ משפטי - עו"ד אבי גבאי avi@bf-law.co.il

דוחות כספיים

דוח כספי לשנת 2018
תקציב לשנת 2018
דוח כספי לשנת 2019
תקציב לשנת 2019
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון שנת 2019
טיוטת דוח כספי לשנת 2020