פרטי המבקש

המידע המבוקש

נספחים

התחייבות

הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ש''ח. במידה שהממונה יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש הסכמה ניפרדת ממני להמשך הטיפול. * שדה חובה