אשר באחזקתי הינו ריק מכל חפץ ואינו בשימוש.
לאור האמור לעיל, אני מבקש לפטור את המבנה ממיסי ארנונה לתקופה של עד שישה חודשים כאמור בפקודת העיריות (נוסח חדש) תשכ"ד סעיף 274 ב.

Browser not supported