אשר באחזקתי הינו בשלבי בנייה / שיפוץ.
לאור האמור לעיל אבקש לפטור את הנכס הנ"ל ממיסיי ארנונה למשך תקופת הבנייה / השיפוץ.
אני מתחייב להודיע למחלקת הגבייה של העירייה על גמר עבודות הבנייה / השיפוץ.

Browser not supported