הודעה לציבור- סקר שימושים ומדידות נכסים

דורון שנפר דובר העירייה • פורסם: 15/08/2019 12:42

עיריית קריית שמונה מבצעת סקר נכסים ושימושים (ארנונה) בתחום שטח הרשות. בימים הקרובים יפקדו את הנכסים בעיר סוקרים המצוידים בכתב הסמכה כחוק, לביצוע סקר שימושים ומדידת נכסים.

לעניין זה, סעיף 287 לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע, כי רשאי מי שהוסמך לכך על ידי ראש העיריה –

  1. לערוך, בעצמו או על ידי שליחיו, כל מפקד וחקירה שימצא לנחוץ;
  2. לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לו או לשליחיו כל ידיעה שבידו ולהראות לו או לשליחיו כל מסמך שברשותו, הדרוש לו בקשר לתפקידיו;
  3. להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על ידי שליחיו, ולערוך בהם בדיקות ומדידות;
  4. להשתמש בכל הידיעות שהושגו כאמור ובכל ידיעה וחומר אחרים.

טלפונים לבירורים: 050-7116535 לישי שטייגמן.

נודה  לציבור על שיתוף הפעולה עם עורכי הסקר

 

בכבוד רב

יורם ביטון עו"ד

מנכ"ל ומנהל הארנונה