דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 1/2020 מכרז לעריכת ביטוחי העירייה לשנת 2020 - הוארך

עיריית קריית שמונה מזמינה בזאת חברות ביטוח ישראליות באופן ישיר או באמצעות סוכני ביטוח מורשים, אשר יש להם ניסיון מוכח בביטוח רשויות מקומיות, להגיש הצעות לביטוחי העירייה לשנת 2020 באופן ידני במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של הרשות בלשכת מנכ"ל העירייה ברח' הרצל 37 קריית שמונה, לא יאוחר מיום 20/4/2020 שעה 12:00 (אין לשלוח הצעה בדואר). העירייה אינה מתחייבת להצעה הזולה ביותר. מחיר רכישת חוברת מכרז: 1,000 ₪ (שלא יוחזרו). כל אדם רשאי לעיין במסמכי המכרז קודם רכישתם.

נספח א'- מפרט המכרז
נספח ב'- נסיון תביעות במחברת הביטוח

הודעת הארכה
הארכת מועד שנייה
הארכת מועד שלישית

שאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז