דלג לתוכן העמוד

הודעה על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז פומבי מס' 2017/12 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית)

הודעה על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז פומבי מס' 2017/12 עיריית קריית שמונה לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) משטח השיפוט של עיריית קריית שמונה

  1. עיריית קריית שמונה מודיעה כי המועד להגשת הצעות במכרז זה הוארך.
  2. מפגש מציעים חובה, ברח' הנשיא 5 ,קריית שמונה בתאריך 19.2.2018 בשעה 10:00 .מציעים שהשתתפו במפגש מציעים קודם במסגרת המכרז הזה – אינם חייבים להשתתף במכרז זה.
  3. המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום 4.3.18 בשעה 12:00 ,בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או כל דרך אחרת) בלשכת המנכ"ל ברחוב הרצל 37 .
  4. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל חברת פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ באמצעות פנייה בכתב בלבד, בפקסימיליה מס' 09-7654314 .טלפון לבירורים ולאישור קבלת הפקס במס' 09-7654315 ו/או במשרדי עיריית קריית שמונה, באמצעות פנייה בכתב בלבד, בפקסימיליה: 04-6959627 טלפון לבירורים ולאישור קבלת הפקס במס': 04-6908415
  5. מציעים שכבר הגישו הצעה - אינם נדרשים להגיש אותה שוב.


בכבוד רב, ניסים מלכה
ראש עיריית קריית שמונה