דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 19/6 – מטפלים/ות פרא רפואיים לתכנית נתיבים להורות

עיריית קריית מבקשת בזה לקבלת שירותים פרא רפואיים במסגרת תכנית נתיבים להורות.

תנאי הסף להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי המכרז. את תיקי המכרז ניתן לקבל באגף לשירותים חברתיים או להוריד מאתר האינטרנט העירייה.

הגשת הצעות תעשה במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה ('בית אדלשטיין') עד ליום 19.5.19 בשעה 12:00. ההצעהתוגש במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 5/19.

הצעה שתוגש לאחר מועד זה - לא תתקבל. לא תתקבלנה הצעות אשר ישלחו בדואר.

לצפייה בהסכם לחצו כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז